Ultimate magazine theme for WordPress.

وظیفه ما و افراد جامعه نسبت به قضیه عاشورا چیست؟

پاسخ:
به بیان روایت که می فرماید : اگر به جهاد نمی توانید بروید لااقل حب جهادرا در دل بپرورانیدلذا حب داشتن فرع بر آن است که انسان متخلق به صفات محبوب گردد پس وظیفه ما در این زمان آن است که این صفات یاران حضرت را در خود نهادینه سازیم لذا صفاتی مانند : آزادی – که حضرت در باب عدم بیعتش می فرماید : که بخدا قسم بیعت نمی کنم و با دست خودم .خودم را ذلیل نخواهم کرد و با این بیعت اقرار نمی کنم به اینکه مثل بنده ای هستم در دست ظالم ویا در جای دیگری که می فرماید : مرگ بهتر است از ننگ و ننگ بهتر است از آتش دوزخ .
ایثار : که در شرح حال هانی در دفاع از مسلم می بینیم که فرمود: بخدا قسم اگر تنها و بی یاور هم بمانم هرگز او را تسلیم نخواهد کرد مگر آن که در راه حمایت او بمیرم . و یا مسلم در دارعماره می گرید وقتی از او سؤال می کنند که از ترس مرگ می گرید جواب می دهد که برخود گریه نمی کنم مگر بر حسین و خانواده او می گریم . دانستن کرامت انسانی که انسان اگر بداند به بیان قرآن که لقد کرمنا بنی آدم و یا سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض.
توکل : که خود حضرت در وصیت نامه اش به محمد حنیفه می فرماید . ما توفیقی الا با الله وعلیه توکلت والیه انیب و یا به خواهرش زینب کبری می فرماید : خواهرم آن چه تقدیر است خواهد شد و من به خدا استعا نت می جویم در حالی که ضیعفم و به او توکل می کنم که او برایم کافی است . « استعین بک ضعفاً و اتوکل علیک کافیاً »
جهاد با نفس : که امام حسین ( ع ) اجازه داد به محمدبن بشر که برود چون فرزندش در مرزری اسیر بود ولی او حاضر نشد و در نزد حضرت ماند تابه شهادت رسید .
شجاعت – صبرو استقامت – عزت نفس – عفاف و حجاب – غیرت و جوانمردی . …
خلاصه اینکه انسان باید درباره عناصر مختلف واقعه عاشورا تفکر و تأمل کند از لحظه لحظه این قیام انسان ساز درس بگیرد آن را در طول زندگی به کار ببندید .