نجاست آب جاری

تصاویر آبشار زمرد تالش،عکس های آبشار زمرد تالش

برای اینکه بدانید به چه آبی جاری می گویند روی [آب جاری چیست] کلیک کنید.

پرسش: آب جاری در چه صورتی نجس می شود؟

مساله 29 همه مراجع: آب جاری اگر چه کمتر از کر [ آب کر چیست ] باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزهٔ آن بواسطهٔ نجاست تغییر نکرده پاک است.


مساله 30 همه مراجع (بجز آیت مکارم) : اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن، که بو یا رنگ یا مزه اش بواسطهٔ نجاست تغییر کرده نجس است، و طرفی که متصل به چشمه است -اگر چه کمتر از کر باشد- پاک است. و آبهای دیگر نهر، اگر به اندازهٔ کر باشد یا بواسطهٔ آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.

آیت الله مکارم: اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن، که بو یا رنگ یا مزه اش بواسطهٔ نجاست تغییر کرده نجس است، و طرفی که متصل به چشمه است  پاک است ولی اگر کمتر کر باشد نجس می شود. و آبهای دیگر نهر، اگر به اندازهٔ کر باشد یا بواسطهٔ آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.


مساله 36 حضرات آیات امام ، بهجت: آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد،چنانچه نجاست به پایین آن برسد بالای آن نجس نمی شود.

آیت الله سیستانی : آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اگراز بالا جاری باشد و نجاست به پایین آن برسد طرف بالای آن نجس نمی شود.

آیت الله وحید:آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اگر با فشار جاری باشد و مثلاً نجاست به پایین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی شود.

آیت الله صافی:آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود.و اگربا فشار از پایین به بالا هم باشد مثل فوّاره، اگر به بالای آن چیز نجسی برسد، پایین آن نجس نمی شود.


منبع: توضیح مسائل مراجع مساله 29 و 30 و 36

دکمه بازگشت به بالا