احکام آب جاری

احکام آب جاری

پرسش: آب جاری چیست؟

مساله ۲۸ حضرات آیات امام، خامنه ای ، وحید، صافی: آب جاری، آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات.

آیت الله مکارم: آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات یا از برفهای متراکم در کوهها سرچشمه می گیرد و ادامه دارد.

آیت الله سیستانی: آب جاری به آبی گفته می شود که: ۱- منبع طبیعی داشته باشد.۲- جاری باشد هر چند به وسیله ای آن را جاری سازند. ۳- فی الجمله استمرار داشته باشد؛ و لازم نیست به منبع طبیعی متصل باشد، پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از بالا به صورت قطره، با فرض جریان بر زمین، جاری به حساب می آید. ولی اگر چیزی مانع اتّصال آن به منبع شود؛ مثلاً اگر مانع ریزش یا جوشش آب شود، یا ارتباط آن را با منبع قطع کند آب باقی مانده حکم جاری را ندارد، هر چند جریان داشته باشد.


پرسش: آب جاری در چه صورتی نجس می شود؟

مساله ۲۹ همه مراجع: آب جاری اگر چه کمتر از کر [ آب کر چیست ] باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزهٔ آن بواسطهٔ نجاست تغییر نکرده پاک است.


مساله ۳۰ همه مراجع (بجز آیت مکارم) : اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن، که بو یا رنگ یا مزه اش بواسطهٔ نجاست تغییر کرده نجس است، و طرفی که متصل به چشمه است -اگر چه کمتر از کر باشد- پاک است. و آبهای دیگر نهر، اگر به اندازهٔ کر باشد یا بواسطهٔ آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.

آیت الله مکارم: اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن، که بو یا رنگ یا مزه اش بواسطهٔ نجاست تغییر کرده نجس است، و طرفی که متصل به چشمه است  پاک است ولی اگر کمتر کر باشد نجس می شود. و آبهای دیگر نهر، اگر به اندازهٔ کر باشد یا بواسطهٔ آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.


 (مسأله ۳۱) حضرات آیات امام، بهجت، صافی، وحید: آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می جوشد، (حکم آب جاری دارد. یعنی) اگر نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزهٔ آن بواسطهٔ نجاست تغییر نکرده پاک است.

آیت الله مکارم: آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می جوشد،حکم آب جاری دارد. و با ملاقات نجاست نجس نمی شود، هر چند کمتر از کر باشد؛ همچنین آبهای ایستادهٔ کنار نهرها که متّصل به نهر است.

آیت الله سیستانی: ب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می جوشد حکم آب جاری را ندارد، یعنی اگر نجاستی به آن برسد و کمتر از کُر باشد نجس می شود.


(مسأله۳۲) حضرت آیات امام، بهجت، صافی: آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است حکم آب جاری دارد.

آیت الله سیستانی: آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب جاری را ندارد.

آیت الله وحید: آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری استدر صورتی که به ملاقات نجس، بو یا رنگ یا مزه اش تغییر نکند نجس نمی شود.

آیت الله مکارم: به مساله ۳۱ رجوع کنید.


(مسأله ۳۳) همه مراجع (بجزء آیت الله مکارم):چشمه ای که مثلاً در زمستان می جوشد و در تابستان از جوشش می افتد، فقط وقتی که می جوشدحکم آب جاری دارد.

آیت الله مکارم: چشمه ای که مثلاً در زمستان می جوشد و در تابستان از جوشش می افتد، فقط وقتی که می جوشد چشمه ها و قناتها که گاه می جوشد و گاه از جوشش می افتد، در هنگامی که می جوشد حکم آب جاری دارد.


(مسأله ۳۴) همه مراجع ( در رساله آیت الله مکارم نیست): آب حوض حمام -اگر چه کمتر از کر باشد – چنانچه به خزینه ای که آب آن به اندازه کر است متصل باشد، مثل آب جاری است.


(مسأله ۳۵)همه مراجع (بجز آیت الله بهجت و مکارم):  آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد اگر متصل به کر باشد مثل آب جاری است، وآب لوله های عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است.

آیت الله بهجت: آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد و آب لوله های ساختمان، اگر متصل به کر باشد، در حکم آب کر است.

آیت الله مکارم: آبهای لوله کشی شهرها و حمّامها و مانند آن که متّصل به منبع است حکم آب جاری را دارد، به شرط اینکه آب منبع به تنهایی یا به اضافهٔ آب موجود در لوله ها کمتر از کر نباشد.


مساله ۳۶ حضرات آیات امام ، بهجت: آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد،چنانچه نجاست به پایین آن برسد بالای آن نجس نمی شود.

حتما بخوانید  وسایلی مانند کامپیوتر ، میز ، کمد و … چگونه باید تطهیر کرد؟

آیت الله سیستانی : آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اگراز بالا جاری باشد و نجاست به پایین آن برسد طرف بالای آن نجس نمی شود.

آیت الله وحید:آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اگر با فشار جاری باشد و مثلاً نجاست به پایین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی شود.

آیت الله صافی:آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود.و اگربا فشار از پایین به بالا هم باشد مثل فوّاره، اگر به بالای آن چیز نجسی برسد، پایین آن نجس نمی شود.

منبع: سایت پاسخکده طبق توضیح المسائل حضرات آیات امام خمینی ، سیستانی، مکارم، وحید، صافی، بهجت.

دکمه بازگشت به بالا