Ultimate magazine theme for WordPress.

فعالیت سیاسی امام حسن (ع) پس از صلح

امام حسن(ع) پس از ماجرای صلح چه فعالیتی داشتند؟ آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشتند؟
در سیاست مداخله نداشتند؛ زیرا بر اساس پیمان صلح، قرار شد امور سیاسی و ریاست مسلمانان به معاویه واگذار شود. اما از نظر ارشاد مومنین و مرجعیت دینی و فقهی همچنان به وظایف امامتشان عمل می کردند. ما معتقدیم ریاست مسلمانان یکی از شئون امام است و یکی دیگر از شئون امام مرجعیت فقهی و دینی امام است. در هر صورت فعالیت سیاسی بطور خاص نداشته اند، البته در برابر بدعت های معاویه اعتراض هایی داشته اند و بحث ها و مناظراتی پیش آمد.

[irp]


منبع: مرکز ملی پاسخگویی؛ پاسخ توسط حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی