Ultimate magazine theme for WordPress.

نزدیکی در چه زمان های مکروه است؟

زمان های که نزدیکی کراهت دارد؟

موارد و زمان های که نزدیکی در آن مکروه است عبارتند از:

1- بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
2- بین غروب آفتاب تا غروب شفق
3- در روزی که آفتاب گرفته شود‌(و شبی که ماه گرفته شود)
4- در روز (و شبی) که زلزله شود
5- در روز (و شبی) که باد سیاه یا سرخ یا زرد بدمد.
6- زفاف کردن در وقتى که ماه در برج عقرب یا تحت الشعاع باشد کراهت دارد.
7- در شب عید فطر و عید قربان
8- در برابر آفتاب جماع کردن  مگر آنکه پرده بیاویزى.
9 در شب نیمه شعبان
10-در میان اذان و اقامه
11- جماع بدون وضو با همسر درحالی که حامله باشد، ولی اگر وضو بگیرد، اشکالی ندارد.
12- در روز آخر ماه شعبان
13- جماع کردن بر پشت بام
14- شبی که فردای آن به سفر برود.
15 جماع کردن در ساعت اول شب (غیر از شب جمعه)

[irp]


منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی