حکم وضو با پماد چشم

سوال: دچار نوعی بیماری هستم که باید پلک هایم را هر شب با پماد مخصوصی چرب کنم و حق استفاده از صابون نیز ندارم؛ تکلیف چیست؟

پاسخ:

اگر چربی پماد بدون جِرم بوده و مانع رسیدن آب به پوست بدن نباشد، باید به صورت معمولی وضو بگیرید؛ ولی اگر جرم دارد و شخص عذر دارد و نمی تواند آن را پاک کند، باید به دستور جبیره عمل نماید.
[irp]

 


منبع: توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م 324، 325 و 338؛ امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 40؛ بهجت، استفتائات، ج 1، س 618؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 319، 320 و 333.
>>> برگرفته از کتاب رساله مصور، ج 1، ص 161.

دکمه بازگشت به بالا