اقسام نظر مجتهد

نظر مجتهد سه قسم هست:
{۱} فتوی، یعنی: بیان حُکم شرعی؛ (مثل اینکه بفرماید: انسان تا خمس درآمد خود را ندهد نمی تواند در آن تصرّف کند، هر چند قصد دادن خمس را داشته باشد).
{۲} حُکـم، یعنی: بیان مصداق حُکم شرعی؛ ( مثل اینکه بفرماید: فلان روز اول ماه است).
{۳} احتیاط:
الف: احتیاط واجب؛ یعنی احتیاطی که قبل یا بعد از آن فتوا نباشد؛ ( مثل اینکه بفرماید: احتیاط واجب آن است که برای یاد دادن واجبات مزد نگیرد.
بــــ: احتیاط مستحب؛ یعنی احتیاطی که قبل یا بعد از آن فتوا باشد. ( مثل اینکه بفرماید: ظرف نجس را اگر یکمرتبه در آب کُر یا جاری بشویند پاک میشود، ولی احتیاط آن استکه سه مرتبه بشویند)

دکمه بازگشت به بالا