وظیفه کسی که مرجع تقلید فتوا دهید یا احتیاط کند

آیات عظام: امام خمینی، اراکی، گلپایگانی، بهجت، امام خامنه ای، صافی گلپایگانی، نوری همدانی: اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوی دهد، مقلّد آن مجتهد یعنی کسی که از او تقلید می کند نمی تواند (آیات عظام: گلپایگانی، صافی گلپایگانی: بنا براحتیاط ) در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. ولی اگر فتوی ندهد و احتیاط کند، مثلأ بفرماید: احتیاط آن است که در رکعت سوم وچهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه یعنی :«سُبحانَ اللّهٍ وَالحَمدُ لِلّهِ وَ لا اِلْه اِلّااللّهُ وَاللّهُ اکبَرُ» بگویند، مقلّد باید یا به این احتیاط-که احتیاط واجبش می گویند- عمل کند و سه مرتبه بگوید ،یا (آیات عظام: امام خمینی، اراکی، بهجت، امام خامنه ای، نوری همدانی: بنا بر احتیاط واجب) به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است (آیهالله بهجت: بیشتر ویا مساوی است با احراز سایر شرایط تقلید) عمل نماید ،پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند می تواند یک مرتبه بگوید و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محلّ تأمّل یا محلّ اشکال است.
آیات عظام: خوئی،تبریزی،سیستانی: اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوی دهد، مقلّد آن مجتهد یعنی کسی که از او تقلید می کند نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. ولی اگر فتوی ندهد و احتیاط کند، مثلأ بفرماید: احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوّم نماز ،بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ،مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش می گویند عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری (آیات عظام: خوئی، تبریزی: که تقلیدش جایز است – آیهالله سیستانی: با رعایت الا علم فالاعلم) عمل نماید،پس اگر او فقط سوره حمد را کافی بداند ،می تواند سوره را ترک کندو همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محلّ تأمّل یا محلّ اشکال است.
آیهالله العظمی فاضل لنکرانی: اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوی دهد، مقلّد آن مجتهد یعنی کسی که از او تقلید می کند نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. ولی اگر فتوی ندهد و احتیاط واجب نماید ،مقلّد می تواند یا به این احتیاط عمل کند یا به مجتهدی که علم او از مجتهد اوّل کمتر یا مساوی است رجوع نماید.
آیهالله العظمی وحید خراسانی: اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوا دهد ، کسی که وظیفه اش تقلید از اوست نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری عمل کند ولی اگر فتوا ندهد و بفرماید: احتیاط آن است که فلان طور عمل شود – مثلاً بفرماید : احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه بگوید:  «سُبحانَ اللّهٍ وَالحَمدُ لِلّهِ وَلا اِلْه اِلّااللّهُ وَاللّهُ اکبَرُ» -مقلد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش گویند عمل کند، یا به فتوای مجتهد دیگری که بعد از او از دیگران اعلم باشد و می گوید یک مرتبه کفایت می کند عمل نماید، و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محل تأمل یا محل اشکال است. و در فعل مستحبات و ترک مکروهات ذکر شده در این رساله قصد رجاء شود.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: در جایی که مجتهد صریحأ فتوی ندارد، بلکه می گوید احتیاط آن است که فلان گونه عمل شود این احتیاط را «احتیاط واجب» می گویند و مقلّد یا باید به آن عمل کند و یا به مجتهد مساوی یا به مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نماید ولی اگر فتوای صریحی داده مثلأ گفته است اقامه برای نماز مستحب است سپس گفته احتیاط آن است که ترک نشود، این را «احتیاط مستحبّ » می گویند و مقلّد می تواند به آن عمل کند یا نکند،و در مواردی که می گوید«محلّ تأمّل »یا «محلّ اشکال»است مقلّد می تواند عمل به احتیاط کند یا به دیگری مراجعه نماید، امّا اگر بگوید«ظاهر چنین است» یا «أقوی چنین است»این تعبیرها فتوا محسوب می شود و مقلّد باید به آن عمل کند.

[irp]


منابع:
(۱) توضیح المسائل مراجع م ۷.
(۲) سؤال از دفتر حضرت آیهالله العظمی امام خامنه ای (مدّظلّه).

دکمه بازگشت به بالا