روش پاک کردن چیز نجس

روش تطهیر (پاک کردن )چیز نجس چگونه است؟

و از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرود آوردیم(1).
1. چیزهایی که نجس می شوند دو دسته اند:
الف)در بعضی چیزها اثر نجاست باقی می ماند؛طوری که قابل لمس است و با چشم دیده می شود: مثل خون یا مدفوع که روی لباس یا بدن می ماند.
در این صورت ابتدا اثر نجاست را به طور کامل بر طرف می کنیم و سپس محل نجس شده را زیر شیر آب لوله کشی یا داخل جوی آب می بریم تا آب به همه محل نجس شده برسد و وقتی آب آن محل را فراگرفت پاک می شود(2).
تذکر
اگر به آب جاری یا آب لوله کشی و استخر دسترسی نداشته باشیم و فقط مقدار کمی آب در اختیار ما باشد از همان مقدار آب استفاده می کنیم(3).
ب) در بعضی چیزها اثر نجاست باقی نمی ماند مثلا اگر جایی از بدن یا لباس به ادرار آلوده شود پس از خشک شدن چیزی دیده نمی شود در این صورت محل نجس شده را با آب جاری یا آب کر )می شوییم(4).
حال باید دانست:
وقتی از مقدار کمی آب برای شستن فرش و لباس و پرده و چیزهایی مانند اینها که آب را به خود می گیرند استفاده می کنیم باید پس از هر بار که آب بر آنها ریخته می شود آنها را فشرد تا آبهای داخل آنها بیرون آید.

[irp]


پی نوشت ها:
1. قرآن کریم، سوره فرقان (25) آیه 48.
2. رساله توضیح المسائل، مساله 159و162و170.
3. رساله توضیح المسائل، مساله 162.
4. همان مساله 150و159و160و162.

منبع: کتاب احکام راه خوشبختی

دکمه بازگشت به بالا