عوامل پایداری و تغییر فرهنگ

پرسش : پایداری یا تغییر یک فرهنگ، تابع چه عواملی است؟
پاسخ : T}پایداری فرهنگ ها: {T پایایی هر فرهنگ، تابع عوامل مختلفی است؛ از جمله: 1. هماهنگی با فطرت، 2. تأیید از سوی عقل و داشتن پشتوانه‏ای منطقی، 3. غنا و جامع بودن، 4. جذّاب بودن، 5. انطباق پذیری با شرایط مختلف، 6. داشتن توان بازدارندگی در برابر عوامل مخرّب. T}تغییر فرهنگ‏ها : {T در مورد اینکه فرهنگ قابل تغییر است و یا خیر، سه دیدگاه وجود دارد: 1. عدهای معتقدند: فرهنگ قابل تغییر نیست؛ زیرا فرهنگ با نهاد و ذات و فطرت جامعه پیوند خورده است و از آن جهت که ذاتیات را نمی‏توان تغییر داد، فرهنگ را نیز نمی‏توان تغییر داد . 2. گروهی قائل به تغییر پذیری فرهنگ جامعه هستند؛ هر چند در نهان و نهاد تک تک افراد جامعه تاْثیر گذاشته باشد. 3. از دیدگاه برخی، تغییر آن بخش‏هایی از فرهنگ که در نهاد جامعه قرار گرفته و جزء آن شده، مشکل است با این حال بخشی از آنها را می‏توان تغییر داد که هدف بعثت پیامبران الهی نیز همین بوده است. پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید: «H} انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق{H » و «H} انی بعثت معلما{H » جامعه جاهلی عرب، با آن خصوصیات ویژهْ خود ـ مانند بت پرستی، ستاره پرستی، دختر کشی، فساد، دزدی و غارتگری و… ـ با بعثت حضرت رسول اکرم (ص) متحول شد و فرهنگ غنی اسلامی تاثیرات بسیار درخشانی را بر سایر فرهنگ‏ها و تمدن‏های بشری به دنبال داشت

دکمه بازگشت به بالا