ارتباط فرهنگ ها با یکدیگر چه تاثیراتی دارد

پرسش : آیا فرهنگ‏ها با هم مرتبط هستند؟ ارتباط فرهنگی کشورها چه جنبه‏های مثبت و منفی‏ دارد؟
پاسخ : T}ارتباطات فرهنگی {T هر فرهنگی، حالت ایستا و ثابت ندارد؛ بلکه پیوسته در حال تغییر و تأثیرگذاری در ارتباط با دیگر فرهنگ‏ها است. حال اگر در فرهنگی، عناصِر ناشایست و پرضرر ـ که از راه ارتباط با فرهنگ‏های بیگانه وارد شده‏اند ـ به هنجار و ارزش تبدیل شوند و در جهت عکسِ پویایی و بالندگی آن فرهنگ، حرکت کنند و جامعه را به رکود بکشانند؛ در این صورت این ارتباط، تأثیر منفی داشته است. اما اگر این عناصِر بر اثر ارتباط با سایر فرهنگ‏ها، باعث غنا بخشیدن به فرهنگ یک قوم، رشد و شکوفایی آن باشند و به حرکت آن جامعه به سوی رشد و کمال و توسعه کمک کنند؛ در این صورت این ارتباط فرهنگی، مثبت بوده است.

دکمه بازگشت به بالا