در چه صورتی موسیقی حرام است

پرسش : آیا حدیثی است که موسیقی را فی نفسه حرام بداند یا اینکه موسیقی نیز مانند غنا به علت همراهی مفسده و معصیت حرام است؟
پاسخ : موسیقی عبارت است از صدایی موزون و آهنگین که یا کلامی است و یا با ازار آلات ساز و آواز. چنانچه مراد از موسیقی، موسیقی گفتاری باشد، همه احادیثی که درباره «غنا» آمده در این باره خواهد بود اما اگر مقصود از آن، صدایی ابزار آلات ساز و آواز باشد در کتاب های فقهی و حدیثی رسم چنین است که این بحث با عنوان «آلات لهو» مطرح می شود و تفاسیر نیز ذیل آیه «لهو الحدیث» و آیه آخر سوره جمعه به این بحث با کمک از روایات اشاره هایی شده است. به هر حال در کتا بهای فقهی، ابزار لهو از زاویه های گوناگون، به بوته نقد و بررسی نهاده شده است: به کار بردن، شنیدن، بهره گیری در غیر لهو، بهره گیری از ابزار ناشناخته و مهیا نشده برای لهو و… . در روایات نیز گاهی از ابزار موسیقی با عنوان های کلی مانند ملاهی، معارف و… نام برده شده و در پاره ای از آنها از برخی ابزار لهو به صراحت نام برده شده است: طنبور، دف، طبل و… . روایات «ابزار لهو» نیز مانند روایات «غنا» برخی آنها را مطلقا حرام می دانند و برخی با عنوان مفسده، جمع بین این روایات و فتوا براساس آنها به عهده مراجع است. در این جا تنها به سه روایت اشاره می کنیم. 1. از حضرت صادق(ع) روایت شده است که فرمودند: پیامبر اکرم شما را از رقص، ساز و شطرنج بازداشت V}(وسایل الشیعه، ج 17، ص 313). {V 2. در روایتی از حضرت صادق(ع) آمده که پیامبر فرمودند: خداوند مرا رحمت برای جهانیان و نابود کننده ابزار لهو و شادی انگیز و امور جاهلی و تباهی و سهم ها برانگیخت V} (همان، ج 25، ص 307).{V 3. امام صادق(ع) می فرمایند: خداوند ابزاری را که به جز فساد، بهره ای از آن ها نمی شود برد، حرام کرده است، مانند ابزار لهو و شطرنج و هر آنچه لهو به آن انجام گیرد و صلیب و تب و مانند آن، از نوشیدنی های حرام که در آن فساد و تباهی است و هیچ گونه صلاحی در آنها نیست، پس فراگیری و آموزش و انجام دادن و مزد گرفتن بر آن و هر کار دیگر با آن حرام است V} (همان، ج 17، ص 85).{V

دکمه بازگشت به بالا