شیطان پرستی چگونه بوجود آمد

پرسش : جریانها وجنبشهای اجتماعی جدید در غرب نظیر شیطان پرستی چگونه بوجود می آیند؟
پاسخ : T}جریان ها و جنبش های اجتماعی{T دو مقدمه کلی را در شناخت جریانهای اجتماعی بایددر ذهن داشته باشیم: مقدمه اول ) سرمایه اجتماعی همانطوریکه واقعیت جریانهای فرهنگی،سیاسی به مفاد سرمایه فرهنگی وسیاسی برمیگردد.در صحبت از جریانهای اجتماعی آنچه را که این جریانها بطورکلی دربرمیگیرند سرمایه اجتماعی است. تا حدود 15 ،20 سال پیش بحث بر سر منابع انسانی در علوم اجتماعی ومدیریت از کلیدی ترین مباحث بود.عموماً اینطور بود میگفتند که اگر نیروی انسانی یک اداره، سازمان یا جامعه را خوب حفظ کنید، این منابع انسانی، منابع عمرانی، مالی، ارزی، و… را برای شما خوب حفظ میکنند. اما در بحث سرمایه اجتماعی دیگر به منابع نگاه اینچنینی نداریم وآنها را در رده دوم قرار میدهیم. بحث سرمایه اجتماعی از بحثهای کلان علوم استراتژیک است واخیراً هم در جامعه شناسی خیلی زیاد به آن پرداخته میشود. مشخصههای سرمایه اجتماعی عبارتند از: الف – عموماً مولد است؛ یعنی یا تولید مادی دارد مثل تدریس، کارکشاورزی، و… ویا تولیدمعنوی( به معنای استمرار نسل) ب – سلامت دارد؛ سلامت جسمی در مرحله اول وروحی در مرحله دوم.عدم سلامت جسمی وروحی فرد، باعث فرسایش اجتماعی در اطرافیان ودر سطح وسیع تر اجتماع میشود. ج-تعهد دارد؛ یعنی در شرایط خاص اجتماعی آمادگی ایثار دارد. استمرار حرکت اجتماع به این است که سرمایه اجتماعی خوبی داشته باشد.امروزه مناسبترین کارکرد سرمایه اجتماعی را در کشور ما عناصر مذهبی دارند.در غرب مبتنی بر دیدگاههای فوکویاما سرمایه اجتماعی از دست رفته ومشخصههای نام برده شده در آنجا رشد منفی دارد، مثلا نقطه مرگ جامعههای این چنینی آنجاست که در یک درگیری قرار باشدتلفات بدهند، چون ایثار آنجا معنا ندارد. گفته میشود که اگر کسی 5% سرمایه اجتماعی را درکشوری دراختیار داشته باشد میتواند 95% باقیمانده را دراختیار بگیرد.جریانهای اجتماعی عمدتاً بر هم زننده ومتلاشی کننده سرمایه اجتماعی هستند.این جریانها عمدتاً کارکرد مثبت نداشتهاند وبحث ما هم مبانی منفی این قضایاست. مقدمه دوم ) لایه های فرهنگ فرهنگ 4 لایه کلی دارد: -فرهنگ خواص :فرهنگ تخصصی عناصر دانشگاهی وحوزوی ونخبگان فرهنگ ساز که تولیدات کمی دارند ولی تأثیر گذار هستند. در این فرهنگ عقلانیت غلبه دارد -فرهنگ عمومی: همه آحاد جامعه را در برمیگیرد -فرهنگ عوام( توده ای): در مقابل فرهنگ خواص قرار دارد وبیشتر مبتنی بر احساسات است -فرهنگ خصوصی: فرهنگی است که نسبت بین خلوت وجلوت را مشخص می کند. در صحبت از جریانهای سیاسی- فرهنگی بحث در لایههای نخبگان بود که آرام آرام به لایههای عمومی کشیده میشد اما در جریانهای اجتماعی بطور عمده بحث از فرهنگ عوام است. جریانهای اجتماعی: در دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم در ابتدای دهه اول جنگ سرد، در غرب سر خوردگی های اجتماعی متأثر از جنگ جهانی دوم ودرگیریهای پراکنده بعد از آن به وجود آمد. در دهه 60 قرن بیستم اولین جنبشهای اجتماعی با کارکرد اعتراضی پیدا میشوند که به بیتلها معروف شدند. اینها اولین گزارهای را که در نظر داشتند اعتراض به وضع موجود بود. مشخصاً بی عدالتی ، تبعیض، فقر وجنگ مورد حمله آنها بود. همزمان وبه موازات بیتلها، نحله دیگری بوجود آمد بنام هیپیها ، که کاکردشان اعتراض به نظم موجود بود. مشخصه ظاهری این افراد در مقایسه با بیتلها سرووضع نامرتب آنها بود. در این مقطع در اداره تحقیقات فدرال امریکا(FBI) بخشی بنام معاونت عملیاتی ایجاد شد که از آن پس جنبشهای اجتماعی ای راکه بوجود میآمدندحمایت کرده وپس از شکل دهی به آنها در راستای مقاصد واهداف خودشان آنها را اداره کند. – FBI متأثر از مکاتب امنیتیOPPORTUNIST (فرصت طلب ) به تبیین تهدید وتبدیل آن به فرصت پرداخته است. مثلاً در جامعه کاپیتالیستی غرب، بخصوص امریکا،تمایل افراد یک جامعه به وضع ظاهری خاص، زمینه اقتصادی بسیار جدی ای را ایجاد میکند. این معاونت هیپیها وبیتلها را درآمدزا کرد وآنها را وارد فرهنگ تودهای کرد تا از خاموش شدن آنها جلوگیری کند ودر جهت استفاده از پتانسیل شان آنها را اداره کند. در فرهنگ تودهای، جریان سازی اجتماعی، تب سازیهایی را رقم می زند که پتانسیل قابل استفادهای ایجاد میکند. اینها در طرح ریزی جنبشهای اجتماعی دوره اجتماعی را مد نظر دارند ودر مهندسی اجتماعی، دهه 16 تا 26 سال جوانها را هدف قرار میدهند، زیرا در این شرایط شکل گیری استقلال، بهترین موقعیت برای موج سواری بر احساسات این جوان ایجاد شده است. اما نمیتوان چیزی را که جوانهای یک دهه طی کرده اند، برای جوانهای دهه بعدهم تجویز کرد،لذا نوآوری در این قضیه مدلی را برای معاونت مروبطه در FBI ایجاد کرده است که هر 10 سال یک جنبش اجتماعی را رقم میزنند ودر طول دهه، سال به سال آن را به روز میکنند. مد بودن یکی از گزارههای کلیدی جریانهای اجتماعی است.( البته پدیدهها را مستقیماً خودشان ایجاد نمیکنند، بلکه بعد از ایجاد خود جوش، نحوه اداره آن را در نظر دارند.) لذا کدهای کلی جریانهای اجتماعی عبارتند از : * دهه به دهه عمل کردن * اعتراض به وضع موجود * مبتنی بودن گزاره هایشان بر مد * استفاده از موسیقی برای نشان دادن اعتراض سال 1975 زمانی بود که آمریکاییها با فضاحت از ویتنام عقب نشینی کردند، این قضیه سرخوردگی جدیدی را ایجاد کرد.در اعتراض به وضع موجود تیرهای بنام PANK در آمریکا ایجاد شد.( یکی از معانی لغت PANK آشغال است) PANK ایها عمدتاً تحصیلکرده بودند ودر اعتراض به نظم حاکم، از آشغالها غذا ولباس تهیه میکردند. این جنبش اجتماعی که از زبالهها آغاز شد به سرعت بسط اجتماعی پیدا کرد.تقریبااز ابتدای دهه 80 تا سال 90 زمینه ظهور وبروز داشت. دههPANKISM که تمام شد طی دو واقعه مهم آرایش دنیا در حال تغییر بود. فروپاشی بلوک سوسیالیسم، آزاد شدن کشورهای آسیای میانه وقفقاز را در پی داشت وآرام آرام جنگ نفت (بین عراق وآمریکا در کویت) حضور آمریکا را در کشورهای خلیج فارس وترکیه تثبیت کرد.از اینجا به بعد پدیده جدیدی بوجود آمد. در این مقطع در محله سیاهپوست نشینها در نیویورک تیره ای بوجود آمد که خودشان را طرفدا ر صلح میدانسنتد وجملهای داشنتد که مخففش RAP میشد. این گروه نیز مانند بیتلها وپانکیها نمادشان کبوتر وزیتون بودکه در کتب عهد عتیق مثل تورات حرف اول را میزنند. وقتی این جنبش مقداری جلو آمد FBI مبتنی بر تجربیات قبلیاش آنرا منحرف کرد واز دل آن شعبات متعددی بیرون آورد: – در شروع کار جنبشی بنام HEAVY METAL از درونشان انشقاق پیداکرد که معتقد بودند عیار شان بالاتر وسنگینتر است. -تقریباً 6-7 سال قبل از بوجود آمدن RAP شاخهای در موسیقی جاز بوجود آور بنام METALLICA ، که خودش را بهRAP تحمیل کرد وبخشی از این قضیه شد -در همین محدوده تیرهای بنام RAS بوجود آمد که دوام زیادی نیاورد ودر کشور ما نمودی نداشت. -چیزی که خیلی جدی شد بحث WASP بود.WASP ایها معتقد بودند که ما پیام آوران SEX هستیم. این وضعیت اوج انحطاط این نحله بود. در این مقطع یعنی از زمان PANKISM یک تیره موسیفی انتقادی کاملاً پست مدرن ایجاد شده بود بنام پینک فلوید که معتقد هستند روابط اجتماعی دیواریست بین انسانها که باید شکسته شود. متأسفانه جوانان ما نادانسته مسائلی از این قبیل را که اعتراضی به وضع موجود غرب است، به قصد غربی شدن پیروی میکنند.دراین فرایند از سال 2000 نحله جدید برای دهه آینده پیش آمده است، بطوری که ما در آینده با پدیدهای بنام SATANISM (سیتنیسم)روبرو خواهیم بودکه گزاره کلیدیاش شیطان پرستی است. این توجه و رویکرد به هری پاتر و شمنگرایی و اسطوره پردازی در جنبش های اجتماعی عمومی وموضوعیت پیدا کردن جدی شیطان در سینما وموسیقی غرب، تماماً هشدارهایی است که ما در دههآینده با پدیدهای مواجه هستیم که یکی از گزارههای ما قبل آخر الزمان است. جایی که عینیت بت پرستی وخود پرستی وغیر خداپرستی موضوعیت پیدا میکند وهمه در مقابله با خدا دنبال شیطان می رونند. در واقع ساحت قدسی انسان، کارکردی بهیمی وحیوانی پیدا میکند. V}منبع: سخنرانی دکتر عباسی 3دی 1380 پایگاه خبری_ تحلیلی دفتر مطالعات سیاسی دانشگاه صنعتی شریف

دکمه بازگشت به بالا