آیا عرفا از اولیا الله هستند

پرسش : آیا عارفان از «اولیاءالله» مى‏باشند؟
پاسخ : T}یکم.{T «ولى الله» بودن، یکى از ویژگى‏ها و خصایص انسان‏هاى کامل است. «ولىّ» یکى از اسماى الهى است و از آنجا که «اسماء الله» باقى و دائم است، انسان کامل – که مظهر اتم و اکمل اسماى الهى است – صاحب ولایت کلیه دائمى است و مى‏تواند به اذن او، در ماده کائنات تصرف کند و قواى ارضى و سماوى را تحت تسخیر خویش در آورد. البتّه واجد مقام ولایت، مى‏داند که مأمور محض است و به هیچ وجه ادعاى استقلال ندارد؛ زیرا ولایت با استقلال سازگار نیست. انسان وقتى دریافت که اراده‏اش، مقهور اراده خداى سبحان است؛ مى‏تواند به مقام شامخ «ولایت» نایل آید.V}راهنماشناسى، دفتر 6، ص‏23 – 24.{V T}دوّم.{T در جاى خود اثبات شده است که مصداق حقیقى انسان‏هاى کامل، معصومان‏اند و سایر انسان‏هاى وارسته – که گام در راه رسیدن به مبدأ اصلى خویش نهاده‏اند – به عنوان نایب خلیفه و خلیفه خلیفه مى‏باشند. به هر روى، انسان‏هاى کامل – که بالاصاله خلیفه خداوند هستند – معصومان‏اند و انسان‏هاى دیگر، بالعرض و به واسطه کمال و خلافت پیامبر«صلى الله علیه وآله»، کامل و خلیفه شده‏اند. کمال رسول خدا«صلى الله علیه وآله» و عترت آن حضرت«علیهم السلام»، «ذاتى» و در دیگران «عاریتى» است.V}همان، صص 33 – 40.{V با توجه به این دو مطلب، اگر مقصود از عارفان، «معصومان» باشند، آنان به صورت اصلى و ذاتى، داراى ویژگى ولایت بوده و از اولیاء اللّه‏اند. امّا اگر مراد، عارفان غیر معصوم باشند، آنان به صورت فرعى و عرضى داراى ویژگى ولایت بوده و در زمره اولیاء الله‏اند.

دکمه بازگشت به بالا