ارتباط انسان با اسم اعظم خدا

پرسش : ارتباط «انسان کامل» با اسم اعظم الهى چگونه است؟
پاسخ : انسان کامل، مانند آینه‏اى است که در پهنه نظام کیهانى، گسترده است و خدا را به خوبى نشان مى‏دهد. از عالم عقل تا آخرین ذره مادى – در قوس نزول – و از نازل‏ترین ذرّه تا عالى‏ترین دُرّه نادره عقلى – در قوس صعود – کشیده است و به همین جهت، همه اسما و اوصاف الهى را نشان مى‏دهد. به بیان دیگر، از آنجا که انسان کامل مظهر الهى است، جامع و مظهر همه اسماى او نیز خواهد بود. همان اسمایى که خداوند سبحان، به صورت علم لدنى، به انسان کامل آموخته است.V}بقره (2)، آیه 31.{V در واقع از آنجا که خلیفه، به معناى مظهر است و خداوند داراى اسما و صفات گوناگونى است؛ انسان کامل نیز مظهر این اسما خواهد بود؛ به عنوان مثال خداوند، به هر چیزى دانا و بر هر چیزى توانا است و زنده‏اى است که هرگز نمى‏میرد؛ از این رو انسان کامل، کسى است که به اذن الهى به H}«کل شى‏ء علیم و قدیر و الحى الذى لا یموت»{H است. البته این اسما به مقدارى که در جهان امکان ظهور دارد و میسّر است، براى انسان کامل نیز مقدور مى‏باشد.V}تفسیر موضوعى قرآن کریم، ج 6، صص 167 – 171؛ ج 7، ص 163؛ ج 9، ص 31.{V P}پُر و مالامال از نور حق است‏{E}جام تن بشکست نور مطلق است‏{P P}نور خورشید ار بیفتد بر حدث‏{E}او همان نور است نپذیرد خبث‏{P V}مثنوى معنوى ، دفتر 2، ابیات 3410 – 3411.{V P}چون بپرّاند مرا شه در روش‏{E}مى‏پرم بر اوج دل چوپرتوش‏{P P}همچو ماه و آفتابى مى‏پرم‏{E}پرده‏هاى آسمان‏ها مى‏درم‏{P V}همان، ابیات 1158 – 1159.{

دکمه بازگشت به بالا