معرفی کتاب عرفانی

پرسش : براى آشنایى با عرفان چه کتاب‏هایى را توصیه مى‏کنید؟
پاسخ : T}یک. عرفان نظرى (تبیین، تحلیل و نقد):{T 1. فلسفه عرفان، سید یحیى یثربى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى. 2. عرفان نظرى، سید یحیى یثربى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى. 3. عرفان اسلامى چیست، مارتین لینگز، ترجمه فروزان راسخى. دفتر پژوهش و نشر سهروردى. 4. نقد صوفى، محمد کاظم یوسف‏پور، روزنه. 5. تاریخ تصوف در اسلام، قاسم غنى، زوار. 6. «عرفان» عارفان مسلمان، اسدالله آزاد، دانشگاه فردوسى مشهد. 7. سرچشمه تصوف در ایران، سعید نفیسى، انتشارات فروغى. 8. عارف و صوفى چه مى‏گویند، آیهالله جواد تهرانى، بنیاد بعثت. 9. نسبت دین و عرفان، سید یحیى یثربى، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر. 10. عرفان دینى و دین عرفانى، على شیروانى، دارالفکر. 11. آموزه‏هاى صوفیان، سید حسین نصر، قصیده سرا. 12. دنباله جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین کوب، امیرکبیر. 13. مبانى عرفان و تصوف، محمد حسین بیات، دانشگاه علامه طباطبایى. 14. عرفان و عارف نمایان، صدرالدین شیرازى، ترجمه محسن بیدارفر. الزهراء. 15. معرفت‏شناسى در عرفان، سید حسین براهیمیان، دفتر تبلیغات اسلامى. 16. ابعاد عرفانى اسلام، آن مارى شیمل، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى. 17. همبستگى میان تصوف و تشیع، کامل مصطفى شیبى، ترجمه دکتر على اکبر شهابى، دانشگاه تهران. 18. تصوف و تشیع، هاشم معروف الحسنى، ترجمه سید محمد صادق عارف، آستان قدس رضوى. 19. درآمدى بر سیر و سلوک، مجتبى تهرانى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى‏ T}دو. عرفان و سلوک عملى:{T 1. چهل حدیث، امام خمینى«رحمه الله»، انتشارات رجاء. 2. بحرالمعارف، مولى عبدالصمد همدانى، حکمت. 3. برنامه سلوک، به کوشش على شیروانى، دارالفکر. 4. شرح منازل السائرین، عبدالرازق کاشانى، نگارش على شیروانى، الزهراء. 5. رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، حسینى طهرانى، انتشارات علامه طباطبایى. 6. سلوک عرفانى، شیخ حسین بحرانى، ترجمه على شیروانى، وثوق. 7. اخلاق ناصرى، خواجه نصیر الدین طوسى، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى. 8. تهذیب الاخلاق، یحیى بن عدى بن حمید بن زکریا، ترجمه سید محمد دامادى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى. 9. گنجینه عرفان، انتشارات مؤمنین. 10. علم اخلاق اسلامى (ترجمه جامع السعادت مولى مهدى نراقى)، ترجمه دکتر سید جلال الدین مجتبوى، حکمت. 11. ادب حضور (ترجمه فلاح السائل سید بن طاوس)، مترجم. م. ر.، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى انصارى. 12. المراقبات، میرزا جواد آقا ملکى تبریزى، مترجم ابراهیم محدّث، انتشارات اخلاق. 13. عرفان اسلامى، حسین انصاریان، انتشارات حجت. 14. راهیان کوى دوست، محمد تقى مصباح یزدى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى«رحمه الله». 15. مقالات، استاد محمد شجاعى، سروش. 16. کیش پارسایان، مجتبى تهرانى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى. 17. مراحل اخلاق در قرآن (ج‏1، تفسیر موضوعى قرآن مجید)، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء. 18. اخلاق عارفان، مهین پناهى، روزنه.

دکمه بازگشت به بالا