نحوه شکل گیری شخصیت انسان

پرسش : آیا ثبات شخصیت به عنوان یک واقعیت خارجی وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد ایا نشانگر رضایت فرد نسبت به شرایط موجود و در واقع توقف رشد و پیشرفت نیست چون اگر فردی ثبات شخصیت داشته باشد در حقیقت خود را کامل می پندارد و تصور می کند به آن مطلوب و کمالی که می خواسته رسیده است و دیگر هیچگونه تغییر را نمی پذیرد در حالی که هیچ گاه هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به کمال مطلوب رسیده؟
پاسخ : در مورد نحوه شکل گیری شخصیت دو نظریه وجود دارد: یک نظریه این است که شخصیت انسان در همان آغاز زندگی و دوران طفولیت شکل می گیرد و تغییرات چشمگیری در مراحل بعدی زندگی رخ نمی دهد. دیدگاه دوم این است که شخصیت انسان تغییر پذیر است و تا پایان عمر این تغییر پذیری ادامه دارد، تحقیقات و شواهد تجربی دیدگاه دوم را تأیید می کند؛ یعنی شخصیت انسان دائما در حال تغییر است و این تغییر پذیری اعم از این که در جهت کمال باشد یا در جهت ضد کمال، تا پایان عمر ادامه دارد البته تغییر پذیری در دوران کودکی و نوجوانی سریعتر و آسان تر است و با افزایش سن کندتر و دشوارتر می شود. البته معنای تغییرپذیری این نیست که انسان هیچگونه ثبات شخصیتی ندارد بلکه منظور این است که شخصیت انسان در عین حال که می تواند از ثبات و استحکام برخوردار باشد امکان رشد کماکان وجود دارد چنانچه امکان افول و سقوط نیز منتفی نیست بنابراین نه معنای تغییرپذیری بی ثباتی شخصیت است و نه منظور از ثبات یعنی این که راه رشد و پیشرفت و کمال بسته شده وانسان به پایان راه رسیده است. بنابراین منظور از ثبات شخصیتی یعنی این که وقتی انسان به مطلب حقی دست یافت بدون دلیل تزلزلی در او ایجاد نشود و همواره مقلد چشم و گوش بسته نسبت به دیگران نباشد. نوسان خلقی و فکری نداشته باشد بدرفتاری های خود تسلط داشته باشد و به عبارت دیگر از یک حالت خود کنترلی و خود نظم دهی برخوردار باشد ولی در عین حال انسانی منطقی، انتقادپذیر و انعطاف پذیر باشد. بنابراین اگر دقت کنیم ثبات به این معنا که بیان شد با تغییرپذیری منافات ندارد و به نظر می آید یک فردی که از سلامت روانی برخوردار باشد هم ثبات شخصیت دارد و هم دائما در حال رشد و کمال است. شخصیت انسان مانند یک نهالی است که در عین حال که ثبات دارد ولی دائما در حال رشد و تنومند شدن است و شاخ و برگ های خود را افزایش می دهد. بنابراین ثبات شخصیت وجود خارجی دارد و معنای آن هم تقویت و ایستایی نیست و هیچ فرد سالمی که دارای ثبات شخصیت است معتقد نیست که به پایان راه رسیده و از رشد و ترقی نیز باز نمی ایستد. البته فرد سالم در هر مرحله ای که قرار داشته باشد یک نحوه رضایت از وضعیت موجود خود دارد ولی رضایت داشتن نیز به معنای توقف نیست مگر این که فرد دچار مشکل اخلاقی شود و به آنچه دارد مغرور شود و این غرور باعث سقوط او شود.

دکمه بازگشت به بالا