علت های بیان شده در کتاب علل الشرایع

پرسش : آیا علت های بیان شده در کتب علل الشرایع علمی است یا با استناد به سنت است و بدون دلایل علمی؟
پاسخ : علت های بیان شده در کتاب علل الشرایع، حکمت هایی است که براساس نقل و روایت بیان شده اند و به سنت استناد داد. اما منظور شما از دلایل علمی چیست؟ اگر منظور از علم، علوم تجربی است که اصلا علوم تجربی صلاحیت تبیین و بیان علل احکام و دستورهای دینی را ندارند. اما اگر منظور از دلایل علمی، دلایل یقینی است. یقینا همه دلایلی که در قرآن و سنت آمده است علمی ترین و یقینی ترین دلایل هستند. البته درباره روایات به دو نکته باید توجه کرد: 1. برخی از روایات وارد شده مشکل سندی دارند و به اصطلاح علماء رجال و حدیث، مورد اطمینان نیستند. احتمال این که برخی از روایات جزء اسرائیلیات باشد یعنی از جعلیاتی باشد که برخی از پیروان یهود وارد روایات و احادیث کرده اند نیز است. علماء ما برای مشخص کردن صحت و سقم روایات، روش علمی و دقیق دارند. بنابراین صحت و سقم هر روایت را بایست از اهل فن پرسید. 2. فهم برخی روایات نیز مشکل است و حتما باید از اهل فن معنا و مفاد آنها را پرسید و بدون استاد آشنا با علوم اسلامی و فلسفه احکام نمی توان آن را فهمید.
دکمه بازگشت به بالا