راه درمان وسوسه و شک

پرسش : برای رفع وسوسه و شک چه باید کرد؟
پاسخ : ابتدا باید این نکته را خاطر نشان سازیم که وسوسه , شک , تردید و تزلزل از خطرات و القائات شیطانی است , چنان که طمائنینه , یقین , ثبات و امثال آن از افاضات رحمانی و ملکوتی است . یعنی شیطان برای بیرون راندن بندگان خدا از راه مستقیم و صراط حق , از وسائل و حیله های متفاوتی استفاده می کند و از آنجا که اهل کید و مکر است , روش گمراه نمودن افراد را به حسب آمادگی های ایشان تشخیص داده و از همان راه وارد می شود. مثلا” یک انسان که نسبت به احکام و مسائل شرعی بی مبالات است , هرگز به وسواس در وضو یا نماز دچار نمی شود. وسواس از تحریکات شیطان است و شیطان , انسان بی مبالات و کم اهمیت به مسائل شرعی را نسبت به آنها حساس و مقید نمی کند, بلکه برای دورتر کردن او از وظایف شرعی و تکالیف الهی , راهی را برمی گزیند که مناسب با حالات و تمایلات درونی او باشد. بنابراین , بدانید شیطان لعین که شما را گرفتار شک و تردید در مسائل دینی کرده است توجه به امور دینی را در شما سراغ داشته و درست روی همین نقطه دست گذاشته است و می خواهد این موهبت الهی را از شما بگیرد. سالها او را به بانگی بنده ای ==در چنین ظلمت نمد افکنده ای ==هیبت بانگ شیاطین خلق را==بند کرده ست و گرفته حلق را==تا چنان نومید شد جانشان زنور==که روان کافران ز اهل قبور.== (مثنوی /3/4338 – 4336) بدانید شیطان ضعیف است و کید و مکر او به انسان های عاقل و انسان های خداجو و حقیقت طلب و آنان که با یاد خدا زندگی می کنند و تنها از او فرمان می برند, کارگر نیست . راه مبارزه با شیطان هم چند چیز است : اول آنکه به وسوسه ها و القائات او بی اعتنایی کنید. وقتی شما را به پندارهای بد و باطل وا می دارد, فکر خود را به مسائل دیگر مشغول کنید. در روایتی معصوم (یا امام محمد باقر(ع ) یا امام صادق (ع « می فرماید: »جز این نیست که آن خبیث (شیطان ) می خواهد اطاعت شود, پس وقتی که سرپیچی شود, به سوی هیچ یک از شما باز نمی گردد« ]فروع کافی , ج 3, ص 358[ الحذر ای گل پرستان از شرش ==تیغ لاحولی زنید اندر سرش ==کاو همی بیند شما را از کمین ==که شما او را نمی بینید هین ==دایما صیاد ریزد دانه ها==دانه پیدا باشد و پنهان دغا==هرکجا دانه بدیدی الحذر==تا نبندد دام بر تو بال و پر== (مثنوی /3/2859-2856) دومین راه مبارزه با شیطان که لازمه راه اول بوده و بسیار مهم است آنکه ما در همه امور زندگی , و در هر کاری که می خواهیم انجام دهیم , و هنگام مواجهه با هر مشکلی از خداوند و از وسائط فیض و رحمت او کمک می گیریم , باید با دعا, تضرع و درخواست عاجزانه توجه خداوند به خویش را جلب کنیم . خداوند متعال نیز این حقیقت را با لحن خاصی بیان کرده است : »قل ما یعبوئا بکم ربی لولا دعاوئکم ; بگو اگر دعای شما نباشد, پروردگارم اعتنایی به شما نمی کند«, (فرقان , آیه 77). بعد از خداوند متعال باید از ائمه (ع ) درخواست نمود تا ما را از وسوسه های شیطانی نجات دهند و حالت بیداری و انتباه را در ما مستقر سازند تا بر اثر غفلت , شیطان با وسوسه های خود بر ما مستولی نشود. تلاوت و یا شنیدن آیات قرآنی و تدبر در آنها, تفکر در آیات خلقت و نظایر این ها نیز, همه در وجود انسان ایجاد آمادگی می کند تا نور یقظه و جذب الهی به سراغ او آمده و وی را از غفلت , اوهام و وسوسه های شیطان نجات داده و به خود بیاورد. به این حقیقت متوجه باشید که قرآن کریم در هر بابی از ابواب خود, برای انسان هدایت ها, تذکرها, هشدارها و انذارها دارد و هر کس صادق تر و دردمندانه به سراغ قرآن رود و در کلام حضرت معبود به »فکر« صادقانه بپردازد, کلام , رموز و اشارات کلام الهی راهگشای وی خواهد بود. گفت پیغمبر که نفحتهای حق ==اندرین ایام می آرد سبق ==گوش وهش دارید این اوقات را==در ربایید این چنین نفحات را==نفحه آمد مر شما را دید و رفت ==هر که را می خواست جان بخشید و رفت ==نفحه دیگر رسیده آگاه باش ==تا از این هم وانمانی خواجه تاش == (مثنوی /1/1954- 1951) سومین راه آن است که در همه احوال از »غفلت « اجتناب ورزید و در همه احوال در »یاد« حضرت حق باشید. چرا که شیطان همواره می کوشد انسان را به غفلت کشانده و از این راه آدمی را دچار تزلزل , شک و تردید سازد. از این رو باید تصمیم بگیرید که مراقب حال خود باشید و هر وقت به هر بهانه ای به »غفلت « کشیده شدید, فورا” متذکر شوید و استعاذه و استغفار کنید و به حالت ذکر و یاد خدا برگردید. آیات 200 و 201 سوره اعراف به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید: »و اگر وسوسه ای از جانب شیطان بر تو راه یافت , پس به خدای متعال پناه ببر, که او سمیع و علیم است , پرهیزگاران را هر وقت وسوسه شیطانی رسد و طایف شیطانی بر دل آنها روی بیاورد, فورا” به خود آیند, و به حقیقت حال آگاه شوند.« اگر حقیقتش را بخواهید, این غفلت است که آدمی را در دام شیطان و وسوسه های او قرار می دهد و یکی از تبعات آن , همان تردید, اضطراب و شک و تزلزل است . به بیان دیگر, غفلت از حق به این معنی که انسان باطنا” خدای متعال را فراموش کند, از او و از ذکر او غافل شود و مستغرق در این و آن , و این سو و آن سو گردد, اساس همه گرفتاری ها و وسیله راه یافتن شیطان بر دل و وسوسه های آن است . چنانکه امام صادق (ع ) نیز به این حقیقت اشاره فرموده اند که »فان الغفله مصطاد الشیطان و رأس کل بلیه و سبب کل حجاب ; حقیقت آن است که غفلت صیدگاه شیطان , ریشه هر بلا و بدبختی و سبب همه حجاب ها است «, (مصباح الشریعه , باب بیست و چهارم ). جلیس دل و قرین آدمی به هنگام غفلت جز شیطان نیست چنان که خود غفلت هم از ناحیه شیطان است و اوست که انسان را به غفلت می کشد و از یا خدا غافل می گرداند »استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله ; شیطان بر آنان سخت احاطه نمود و آنان را از یاد خدا غافل کرد…«, (مجادله , آیه 19). پیام غیبی این آیه آن است که آنجا که فکر و دل تو و باطن تو به کلی از خدا غافل شد, او را فراموش کرد, و مستغرق در اوهام و خیالات و این و آن گشت , بدان که شیطان بر تو استیلائ یافته و فکر و دل تو را و یا »تو« را به آنجاها کشانیده است , تا از یاد معبود خویش باز بمانی و خسران بینی . این دو آیه را مکرر بخوانید و در آن تدبر فرمایید: »و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا” فهو له قرین , و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون ; و هر کس از ذکر خدای رحمان روی برگرداند, شیطانی را بر او می گماریم که دوست و مصاحب او می گردد. و این شیاطین مسلما” آنان را از راه باز می دارند و خودشان گمان می کنند که در راه هدایت پیش می روند«, (زخرف / 36 و 37). امیدواریم که با دقت در مطالب پیش گفته و به کارگیری آنها, شک و تردید شما به آرامش و ثباتی پایدار مبدل گردد و همیشه در زندگی پیروز و بهروز باشید. P} ای خدا فریاد زین فریاد خواه{E}داد خواهم نه ز کس زین دادخواه{P P}دادخود از کس نیابم جز مگر{E}ز آن که او از من به من نزدیک تر{P ا
دکمه بازگشت به بالا