شرکت در کلاس های سید حسن ابطحی

پرسش : آیا آقای سیدحسن ابطحی آیت ا… می باشند؟ اینکه می گویند ایشان از مسیر اصلی منحرف شده اند آیا درست است؟
پاسخ : شخصیت معنوی و وارستگی آقای ابطحی برای بسیاری قابل تردید نیست و تلاش های ایشان برای حفظ روحیه معنوی جوانان قابل تقدیر است. اما به طور کلی باید توجه داشت رابطه مرید و مراد و مطلق نگری به برخی افراد یکی از آفات مهم و شایعی است که محدود شدن به این نوع جلسات به دنبال خواهد داشت. لذا توصیه ما اینست که از این جلسات استفاده شود اما خود را تنها به شرکت در این گونه جلسات محدود نکنیم و از دیگر اساتید و دیگر جلسات نیز استفاده شود تا گرفتار مطلق نگری نشویم. و قدرت تصمیم گیری و انتخاب را در ادامه سیر معنوی و روش زندگی آینده برای خود محفوظ بداریم. و برخی به جهت التزام شرکت در جلسات ایشان و یا التزام به انجام دستوالعمل های ایشان از نظر اذکار و سحرخیزی و … زندگی زناشویی آنان مختل شده و گاهی به جدایی کشیده شده است.
دکمه بازگشت به بالا