آیا همه ما از نسل حضرت آدم هستیم

پرسش : اگر همه ما از نسل آدم و حوا هستیم بحث محرم و نامحرم چیست؟
پاسخ : نخست باید دانست بهره مندی از آسایش و امنیت در جامعه بر اساس رعایت حریم ها شکل می گیرد. و حتی می توان گفت بهره مندی از زیباییهای طبیعت و لذت وصال بدون ناهنجاری و آسیب در پرتو رعایت حدود و مقررات دست یافتنی است. چنان که همه زمین ها مال خداست. اما تقسیم اراضی صورت می گیرد و اموال خزانه دولت مال مردم است اما اعتبار هر جا باید مشخص باشد و حتی مراکز دولتی باید رعایت حقوق و حریم دیگران را داشته باشند. بحث محرم و نامحرم در همه ادیان و فرهنگ ها به نوعی مطرح بوده و اختصاص به اسلام ندارد. در اسلام اصل بر گسترش روابط و صله ارحام است و تأکید فراوانی بر آن شده است اما اسلام برای این روابط حد و مرزهایی را قائل شده است بعلاوه اینکه قرآن و روایات و فقه محارم را نام برده و احکام خاص آنها و چگونگی روابط با آنها را بیان کرده اند. خداوند متعال در سوره نساء آیه 23 محارم (یعنی کسانی که ازدواج با آنان حرام است) را نام برده است که عبارتند از مادران، دختران، خواهران، خاله ها، عمه ها، دختران برادر و دختران خواهر، مادر و خواهر رضاعی، مادر همسران، دختر همسرانی که با آنان همبستری صورت گرفته، همسر فرزند، جمع بین دو خواهر و … فقهاء از این آیه و روایات احکامی را استنباط نموده اند که در رساله های توضیح المسائل بطور مفصل بیان شده اند. بنابراین از قرآن، روایات و احکام فقهی فهمیده می شود که محارم چه نسبی و چه سببی و رضاعی تعداد مشخص و معلومی هستند و بقیه افراد که خارج از این تعداد هستند با هم نامحرم بوده و ازدواجشان با یکدیگر بلامانع است. گفتنی است «نامحرم بودن» از شرایط امکان ازدواج پسر و دختر نسبت به همدیگر است و به طور طبیعی از آنجا که ازدواج فصل جدیدی در زندگی است به هر میزان سابقه های ذهنی و رفتاری نسبت به همدیگر کمتر باشد. لذت وصال بیشتر خواهد شد. از این رو نامحرمی قبل ازدواج با کسانی که امکان ازدواج با آنها هست به نفع پسر و دختر است.
دکمه بازگشت به بالا