چگونه از جن نترسیم

پرسش : خودم بعضی شبها که توفیق نماز شب پیدا می کنم بجای اینکه حضور در نماز داشته باشم حواسم بیشتر به این است که مبادا جن از پشت سرم بیاید؟
پاسخ : اصل وجود موجودی خاص به نام «جن» که دارای ویژگی های متفاوت با انسان است قابل شک و تردید نمی باشد و آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) وجود چنین موجودی را تأیید می کنند. در قرآن کریم سوره ای به نام این موجود وجود دارد و برخی خصوصیات آن را بیان کرده است. آنها موجوداتی پنهان از چشم انسان و در عین حال مکلف به تکلیف الهی هستند. برخی اهل ایمان و برخی کافر هستند. از عهده کارهای عجیب و سنگینی که از طاقت و عهده انسان خارج است به خوبی بر می آیند. ولی در کنار این حقیقت، مسائل عجیب و غریبی به جنیان نسبت داده شده که ساخته اوهام و خیالات مردم است و هیچ بهره ای از حقیقت ندارد. دم داشتن و سم داشتن و در آمدن به اشکال عجیب و غریب و ترس و خوف خیالی و غیر معقول از این موجود بیشتر ارضا کننده میل مردم به اغراق گویی و افسانه سازی است. موذی و پرآزار بودن و کینه توز و بد رفتار بودن به گونه ای ممکن است از ریختن یک ظرف آب داغ در یک نقطه خالی، خانه هایی را به آتش بکشند و موهوماتی دیگر از این قبیل واقعیتی ندارد و تنها با ذهن خیال پرداز و قصه دوست مردم مناسبت دارد. اگر قرار بود جن اذیت و آزاری بی مورد و بی حساب و کتاب داشته باشد، باید هیچ یک از مردم آرامش و قراری در زندگی نداشته باشند و از دست اجنه شب و روز نداشته باشند. خود شما چقدر از دست جن آزار دیده اید که این مورد، بار دوم باشد. این گونه وسوسه ها از شیطان است که توفیق بیداری شب و حضور در نماز را از انسان بگیرد و او را با این خیالات واهی از سعادت محروم کند. به هر حال جن نیز مخلوق از مخلوقات خداوند است و بدون اذن و خواست او قادر به انجام هیچ کاری نیست و همان طوری که در سایر موارد و شرایط از هر گزند و بلایی به خداوند پناه می بریم و خود را از شر وسوسه های شیاطین در پناه او در می آوریم، در این موارد نیز باید به او پناهنده شویم و کسی که در پناه خداوند و حمایت او باشد، هیچ خوف و ترسی ندارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ج 25، ص 156).

دکمه بازگشت به بالا