معرفی کتب مفید در زمینه های فلسفه منطق و عرفان اسلامی

پرسش : کتب مفید در زمینه ی فلسفه منطق و عرفان اسلامی معرفی فرمایید؟
پاسخ : J}در منطق از کتابهاى زیر استفاده کنید : 1- منطق صورى دکتر محمد خوانسارى 2- ترجمه المنطق محمد رضا مظفر 3- منطق و فلسفه شهید مطهرى در فلسفه نیز کتب زیر سودمند است : 1- پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک، ج 17 محمد تقى مصباح یزدى 2- تئورى شناخت در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر 3- جهان بینى در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر 4- علل گرایش به مادیگرى شهید مطهرى 5- مقالات فلسفى شهید مطهرى 6- آموزش فلسفه محمد تقى مصباح یزدى 7- فلسفه تطبیقى{J و در مورد عرفان مطالعه کتابهای زیر مفید است: 1- آداب الصلوه امام خمینى 2- چهل حدیث امام خمینى 3- المراقبات میرزا جواد ملکى تبریزى 4- اسرار الصلوه میرزا جواد ملکى تبریزى 5- رساله لقاءالله میرزا جواد ملکى تبریزى 6- رساله لب اللباب علامه طهرانى 7- رساله سیر و سلوک بحرالعلوم 8- سیر و سلوک یک بانوى ایرانى (مجتهده امین) 9- اسرار عبادات آیت‏اللّه‏جوادى آملى 10- عرفان اسلامى شهید مطهرى 11- نامه‏ها و برنامه‏ها حسن زاده آملى 12- در آسمان معرفت حسن زاده آملى

دکمه بازگشت به بالا