آیا عبادت فقط نماز و روزه است

پرسش : آیا عبادت صرف نماز و روزه و…است؟
پاسخ : عبادت دارای دو معنای خاص و عام است – عبادت به معنای خاص همان نماز و روزه و حج و امثال آن است که به دو بخش واجب و مستحب تقسیم می گردند و اما عبادت به معنای گسترده و عام بندگی خدا است – هر عملی که در راستای رضایت خداوند و انجام وظیفه صورت گیرد حتی اگر تجارت در بازار باشد بندگی خدا است – بچه داری و شوهرداری خانم ها نیز جزء عبادت محسوب می گردد و این که خداوند در قرآن فرموده «ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؛ جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت» منظور همین معنا است یعنی هدف از خلقت بندگی خدا است – بندگی و تابع خدای حکیم بودن برای انسان معرفت و کمال می آورد و غرض و هدف خلقت چیزی جز به کمال رسیدن انسان و جن نیست.

دکمه بازگشت به بالا