عشق به همسر با عشق به خدا چگونه جمع میشود

پرسش : لطفا بفرمایید که آیا دوست داشتن فردی که قرار است در آینده نزدیک ازدواج کنند با حب دنیا چه ارتباطی دارد؟ و آیا دوست داشتن همسر با عشق به خدا چگونه جمع می شود؟
پاسخ : هر گونه محبتی در عالم از محبت خداوند سرچشمه می گیرد و به طور کلی هر چیزی که کمال و فضیلتی در عالم به شمار آید، در هر موجودی که باشد، از کمالات و فضایل الهی نشأت می گیرد و پرتوی کم رنگ و ضعیف از کمالات خداوند است. همه کمالات موجود در عالم اگر با این دید نگریسته شوند که از خود استقلال و وجودی ندارند بود و قوام و بقایشان وابسته و پیوسته به وجود خداوند است و شعاعی از آن خورشید پرفروغ هستی و حیات است می تواند انسان را به خداوند راهنمایی کنند و همچون آینه ای باشند که صفات جمال و جلال الهی را می نمایانند. کمالات و فضایل و امتیازاتی که در موجودات است اگر بریده از مبدأ هستی و زیبایی و ایستاده بر روی پای خود و مستقل از خداوند دیده شوند، دام فریب و غرور شیطان و مانعی بر سر راه تکامل و تعالی انسان است و باعث دور شدن از مقصد و مقصود می گردد ولی اگر به چشم آیه و نشانه ای از آن معدن کمال و عظمت دیده شوند هر کدام نشانه راه رسیدن به مقصود می گردند و عاملی برای شتاب در رسیدن به هدف والای انسانی و الهی است. محبت بین دو همسر به تعبیر صریح قرآن کریم از نشانه های خداوند و دلیلی بر عظمت و کمالات اوست. قرآن کریم می فرماید: A} «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛{A از نشانه های خداوند این است که برای شما همسرانی آفرید که در کنارش آرامش یابید و بین شما دوستی و رحمت قرار داد در این امر نشانه هایی برای اهل اندیشه است» V} (روم، آیه 21).{V حال چگونه ممکن است چیزی که خداوند خود آفریده و به عنوان نشانه خود معرفی نموده مانعی بر سر راه تکامل و قرب به او باشد؟ چگونه ممکن است محبت بین دو همسر نشانه خداوند باشد ولی مانع شناخت و معرفت الهی گردد؟ این محبت که آفریده خداوند است و به طور فطری در انسان ها قرار داده شده نه تنها مانع شناخت خداوند و قرب به او نمی باشد بلکه وسیله ای برای معرفت خداوند و تقرب به او می باشد. بنابراین محبت بین زن و شوهر و بین پدر و مادر و فرزندان شعبه و شاخه ای از محبت خداوند و در طول محبت او می باشد به شرط این که به آن استقلال داده نشود و بریده از خداوند دیده نشود. البته باید توجه داشت که قبل از خواندن صیغه عقد شرعی و محرم شدن زن و مرد هیچ گونه ارتباطی که تنها با محرم شدن مجاز و حلال می باشد، شرعا و عرفا روا نمی باشد و صرف دوست داشتن و علاقمند بودن به کسی موجب جواز ارتباط غیرمتعارف و خارج از چارچوب شرع نمی باشد. البته دوست داشتن کسی کار ارادی و اختیاری نمی باشد و بستگی به محرم بودن و عقد ازدواج بین دو طرف ندارد ولی قبل از محرمیت شرعی این محبت و علاقه نباید به صورت عمل خارجی نمود پیدا کند و در ضمن رفتار و گفتار خارج از موازین ظهور یابد. بسیاری از علاقه های اولیه منجر به ازدواج نمی گردد و بسیاری از ازدواج ها در کنار سفره عقد به هم خورده و به سرانجام نرسیده است، به همین خاطر باید هوشیار و مواظب باشید عشق و علاقه دوران جوانی که در بسیاری اوقات برخاسته از احساسات خاص جوانی و نیازهای غریزی و عاطفی این دوران است کنترل شده و همراه با درایت و هوشمندی باشد و این گونه تلقی و برداشت نشود که حتما به ازدواج می انجامد و طرفین تشکیل خانواده می دهند.

دکمه بازگشت به بالا