قوانین اسلام مخصوص منطقه عربستان است

پرسش : قوانین اسلام به نظر می رسد طوری وضع شده باشند که مخصوص منطقه عربستان است مثلا زکات در مورد چیزهایی است که در عربستان بیشتر یافت می شود و در جاهای دیگری مانند سیبری وجود ندارند لطفا در این مورد توضیح دهید؟
پاسخ : چندین نکته درباره پرسش مطرح شده شایان توجه است: 1. در حکم به شمول و جاودانگی قانون ها یا عدم آن، بسنده کردن به مصادیق خاص درست نیست. پیدا کردن مصداق و نمونه ای خاص و جزیی دلیلی بر رد کلیت و عمومیت همه قوانین نیست. 2. همه قوانین در جهان، بسان قضایای حقیقیه است؛ به این معنا که قانون وضع می شود و مقصود از آن این است که در هر کجا چنین چیزی محقق شد، حکم اجرا خواهد شد. حال شاید چنین مصداقی در منطقه ای خاص یا زمانی خاص به هیچ وجه روی ندهد. 3. دین اسلام و به تبع آن قوانینش بر اساس فطرت انسان ها پایه گذاری شده و چون فطرت در همه انسان ها مشترک است، پس اسلام همگانی است؛ چنان که قرآن کریم می فرماید: A}«فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله …»{A ؛ V}(سوره روم، آیه 30){V نشانه فطری بودن قوانین اسلام، عقل ستیز نبودن و دانش ستیز نبودن آن ها است. البته ناگفته نماند برخی از احکام و مقررات جهت رفع نیازمندی های مخاطبین همان زمان و مکان است که بالطبع به لحاظ تغییر زمان و مکان و مقتضیات آن ها، این احکام نیز متغیر است لذا در اسلام دو دسته احکام وجود دارد ثابت و احکام متغیر. البته این احکام متغیر به وسیله کارشناس عالی اسلامی در هر عصر و منطقه ای به تناسب آن عصر و منطقه تشخیص داده می شود و ثانیا همین احکام متغیر با توجه به یک سری اصول کلی ثابت است. به هر صورت احکام اسلام مخصوص یک منطقه خاص نیست گرچه برخی از احکام آن به تناسب عصر نزول و منطقه نزول وحی مقرر شده است. 4. از جمله مالیات های اسلامی زکات است که برای رفع نیاز فقرای جامعه و به خاطر راکد نماندن اموال در دست عده ای از ثروتمندان ستانده می شود. مواد نه گانه زکات چنان که گذشت به صورت قضایای حقیقیه است؛ یعنی در هر نقطه و زمانی که چنین موادی پیدا شد در صورت رسیدن به نصاب از افراد ستانده می شود. این اشیای نه گانه در بیشتر مناطق جهان یافت می شود. چنانچه همه این نه چیز در منطقه ای نباشد. برخی آن ها به طور حتم، مانند: طلا، نقره، گوسفند، گاو و … وجود دارد. 5. هر چند مشهور فقیهان بر این عقیده اند که زکات در اشیاء نه گانه منحصر است، اما برخی از آنان نیز، بر این باورند که با توجه به فلسفه، تشریع زکات و با توجه به هدف اصلی از وجوب این واجب الهی، زکات منحصر در اشیاء نه گانه نیست و بستگی به نیاز و عدم نیاز جامعه اسلامی و موارد مصرف در نظام اسلامی دارد؛ یعنی در صورت نیاز جامعه و موارد مصرف و پاسخ گو نبودن مواد نه گانه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست و رفع و وضع آن به عهده ولی فقیه است. V}(ر.ک: مجله فقه اهل بیت، شماره 10، 11 و 12){V مالیات های دریافتی از مردم در زکات منحصر نیست. افزون بر آن خراج های زمین، خمس و … مالیات هایی است که از مردم ستانده می شود. ملاحظه مجموع این ها ؛ اولا گستردگی اخذ مالیات، ثانیا شمول آن به همه اموال در هر زمان و مکانی را می رساند.
دکمه بازگشت به بالا