مرز تواضع و خود کم بینی

پرسش : مرز خود کم بینی و تواضع کجاست؟
پاسخ : باید دانست که در «تواضع» دیگران محترم شمرده می شوند ولی در «خودکم بینی»، انسان در توانمندی های خود تردید دارد البته هر دو دارای درجات است و شدت و ضعف دارد. تا آنجا که گاهی خود کم بینی نشانه بیماری و افسردگی خواهد بود و آثاری از ضعف تربیتی در دوران کودکی و محیط زندگی و آموزشی را نشان می دهد. اما «تواضع» یک انتخاب آگاهانه و نشانه شخصیت و کمال فرد است به عبارت دیگر «خودکم بینی» یک انفعال نفسانی و عقب نشینی غیراختیاری است. اما «تواضع» یک کمال نفسانی و فعل ارادی است. که بازشناسی این دو مقوله از طریق آثار مثبت و منفی آن ممکن است و برای فهم محسوس تر خوب است به مفهوم سه واژه تکبر، خودپسندی و عزت نفس نیز توجه کرد؛ تکبر: عبارت است از این که آدمی خود را نسبت به دیگران بزرگ شمارد به جهت کمالی که در خود می بیند، خواه آن کمال را داشته باشد یا نداشته باشد و خواه آن صفتی را که دارد و به آن می بالد فی الواقع هم کمال باشد یا نه. خودپسندی یعنی این که آدمی خود را بزرگ شمارد به جهت کمالی که در خود می بیند خواه آن کمال در واقع وجود داشته باشد یا نه منتها در اینجا دیگر پای غیر در میان نیست برخلاف تکبر که خود را نسبت به دیگران بزرگ می بیند. اعتماد به نفس: یعنی؛ علاوه بر این که انسان خودش را مثبت ارزیابی می کند و به این باور هم رسیده است که توان کافی برای انجام کارهایش دارد و می تواند از توانمندی های خود به خوبی در جهت نیل به اهدافش استفاده کند. و در صورتی که به دور از غرور و خودبینی نسبت به خود و به دور از تکبر و برتری نسبت به دیگران باشد از ویژگی های شایسته است. به عبارت دیگر خود را باور کرده و توانمندی های خود را به صورت واقع بینانه ارزیابی می کند و در هر شرایطی می تواند از این توانمندی ها به خوبی استفاده کند و هیچگاه شکست ها موجب تغییر این باورها نسبت به خودش نمی شود بلکه شکست ها را به خوبی تحلیل و سپس به عنوان سکوی پرش برای دستیابی به اهداف خود از آن استفاده می کند. به نظر می آید اگر با دقت به معنا و مفهومی که برای این اصطلاحات بیان شد، توجه کنید به خوبی به تفاوت آنها پی خواهید برد. اگر انسانی خود را دارای کمالی می داند و تصور مثبتی از خود دارد برای این که دچار غرور نشود راه تواضع را باید در پیش گیرد و هیچگاه به خود نبالد که من دارای چنین کمالی هستم بلکه از آن توانمندی یا از آن صفت کمال در راه صحیح استفاده کند بنابراین تکبر و غرور در مقابل تواضع است و راه درمان تکبر نیز فروتنی کردن در مقابل دیگران است همواره سعی کنید در سلام کردن از دیگران پیشی بگیرید و توقع این که دیگران به شما سلام کنند نداشته باشید، احترام به انسان های دیگر ولو از نظر سنی و یا علمی از شما پایین تر باشد موجب می شود که دندان تکبر از درون شما کنده شود و شاخ غرور بشکند. فکر کردن به نقص ها و عیوبی که دارید از حرارت غرور می کاهد و شعله های تکبر را خاموش می کند. اما «عزت نفس» در مقابل سبکی و رذالت است. عزت نفس امری پسندیده و مطلوب است و مؤمن باید بر تقویت عزت نفس خود در مقابل گناه خود را حفظ کند و در تأمین نیازهای خود هیچگاه در مقابل متمکنین و پول داران خود را خوار و ذلیل نکند و مناعت طبع را پیشه خود سازد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جامع السعادت، مهدی نراقی گناهان کبیره، شهید دستغیب شیرازی
دکمه بازگشت به بالا