ملاقات امام خمینی با امام زمان

پرسش : چند مورد از ملاقات های مام خمینی با امام زمان را بیان کنید؟
پاسخ : قابل ذکر است افراد وارسته اگر ملاقاتهایی با فرستادگان امام زمان(عج) و یا خود امام زمان(عج) داشته باشند به طور معمول در زمان حیات خود اعلام نمی کنند. اما از برخی تصمیم گیریها در مواقع حساس و یا برخی امدادهای غیبی در بحرانها، لطف امام زمان(عج) نسبت به آنان بسیار محسوس است. چنان که از امام راحل(ره) از چندین منبع موثق به طور مستقیم گفته شده است. که در بعد از ظهر 21 بهمن 1357، رژیم شاه حکومت نظامی اعلام کرد. و وضعیت بسیار بحرانی بود و تصمیم گیری بسیار مشکل بود. چون اگر مردم به خیابانها می آمدند، چه بسا بر اساس قانون حکومت نظامی کشتار فراوانی رخ می داد. اما در آن لحظات حساس امام راحل(ره) اتاق را خلوت کردند و پس از مدتی اعلام کردند مردم به خیابانها بریزند. آقای طالقانی(ره) به جهت خیرخواهی تلفنی با امام تماس گرفتند. که امام از تصمیم خود صرف نظر کنند. پس از چندین تماس امام راحل(ره) فرمودند اگر دستور امام زمان(عج) باشد باز هم شما حرفی دارید؟!! در این هنگام آقای طالقانی(ره) بهت زده تسلیم می شود و همگی راضی می شوند. و اتفاقا در همان شب انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

دکمه بازگشت به بالا