حکم رفتن جنب، حایض و نفسا به مسجد

سوال: حکم توقف شخص جنب، حایض و نفسا در مسجد یا عبور از آن چیست؟

پاسخ:
توقف در مساجد و گذاشتن چیزی در مسجد برای جنب و حایض و نفسا [1] حرام است؛ ولی اگر از یک درب وارد و از درب دیگر خارج شود، مانع ندارد. [2]
جنب و زن حایض یا نفسا نباید به مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) وارد شوند، هر چند از یک درب داخل شوند و از درب دیگر بیرون وند، یعنی حتی عبور از مسجد برای چنین افرادی جایز نیست. [3]
—————
پی نوشت:
[1]. سیستانی: نفسا، بنابر احتیاط واجب.
[2]. توضیح المسائل ده مرجع، مسأله 355؛ امام، العروه الوثقی مع تعلیقات، حلد 1، فصل فی ما یحرم علی الجنب، صفحه 185؛ سبحانی، توضیح المسائل، مسأله 349.
[3]. توضیح المسائل ده مرجع، مسأله 355، 513 و 450؛ امام، تحریرالوسیله، جلد 1، القول فی احکام الجنب، صفحه 67، 91و 109، مسأله 6؛ سبحانی، توضیح المسائل، مسأله 349 و 440.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، جلد 2، صفحه 215 و 216