چرا عطر زدن در اعتکاف و احرام حرام است

پرسش : چرا با آنکه عطر در نماز مستحب است در اعتکاف و احرام اشکال دارد؟
پاسخ : چون یکی از اهداف مهم اعتکاف و احرام برای حج، ریاضت و ترک التذاذ دنیوی و فرو رفتن در خلوت خویش است و هر آنچه که برای التذاذ و دنیا و رفاه دهد مانند روغن مالیدن به بدن و تزیین و… در حج یا بوی خوش در احرام و اعتکاف با این هدف مغایرت دارد. به عبارت دیگر هر عبادتی کارکرد خاص خود را دارد، نماز یک کارکردی دارد و متناسب با آن کارکرد احکامی برای آن منظور شده است. همین طور در اعتکاف و احرام حج، از این رو، عرفه و خاک نشینی و پیراستگی از هرگونه آلایش و آرایشی در آنجا و در منی به حدی که حتی زلف سر باید تراشیده شود و… در این برنامه خودسازی مقرر شده است.

دکمه بازگشت به بالا