انضباط یعنی چه

پرسش : انضباط یعنی چه؟ آیا ایجاد انضباط درون فردی (خود انضباطی) امکان دارد چگونه؟
پاسخ : انضباط یعنی هر کاری یا رفتاری که به زندگی انسان مربوط می شود به موقع انجام دادن. انضباط مصادیق گوناگونی دارد، انضباط در خوردن، خوابیدن، لباس پوشیدن و سایر رفتارهای اجتماعی و فردی. انضباط در خوردن یعنی اجتناب از بی رویه خوردن، اجتناب از پرخوری یا کم خوری، انضباط در خواب یعنی چرخه مشخص و منظمی برای خواب داشتن و به هم نزدن چرخه خواب و … اما اینکه سوال کردید آیا انسان می تواند انضباط درون فردی ایجاد کند پاسخ آن آری است و باید گفت انضباط اساسا یک امر درونی است به عبارت دیگر تا فرد از نظر درونی دارای خود انضباطی نباشد رفتار او در خارج نمی توان منضبط باشد. بنابراین انضباط یعنی انسان از نظر درونی و شخصیتی دارای ملکه نظم باشد. مانند اینکه می گویند تقوا یک امر درونی است یعنی پرهیز از گناه و رعایت حدود الهی باید اول درونی شود و ملکه انسان شود تا در رفتار او بروز و ظهور پیدا کند و ایجاد انضباط امری است ممکن و هر کسی می تواند این حالت را در خود ایجاد کند. اما اینکه چگونه ملکه انضباط در انسان ایجاد می شود مستلزم شرایط و مقدماتی است. برخی از شرایط و مقدمات خود انضباطی جنبه علمی و نظری دارد مثل اینکه انسان اول باید معنای صحیح انضباط را از نظر علمی یاد بگیرد و فرد منظم را بتواند از فرد نامنظم تشخیص دهد سپس نوبت به شرایط و مقدمات عملی می رسد یعنی بعد از شناخت انضباط عملا باید وارد صحنه عمل شود و با تمرین و پشتکار و دقت رفتار های روزمره خود را براساس یک برنامه ریزی صحیح انجام دهد و خود را ملزم به انجام رفتارهای منظم نماید و در صورت تخطی خود را جریمه کند و به خود تلقین کند که من باید فردی منظم باشم و در عین حال امیدوار به ایجاد این حالت (خود انضباطی) در خود باشد قطعا بعد از انجام مقدمات فوق و تمرین و پشتکار صفت انضباط می شود ملکه درونی او و جزو ساختار شخصیت او می شود.

دکمه بازگشت به بالا