معرفی کتاب برای انتخاب همسر

پرسش : در صورت امکان لیستی از کتابهای مناسب برای انتخاب همسر به من ارائه دهید.
پاسخ : براى مطالعه و آگاهى بیشتر در باره ازدواج، انتخاب همسر و مسائل مربوط به آن ر.ک: 1- جوانان و انتخاب همسر على اکبر مظاهرى. 2- ازدواج آسان و شیوه همسردارى محمد محمدى اشتهاردى. 3- ازدواج آسمانى على اکبر مظاهرى. 4- ازدواج پایدار کاظمى حقیقى. 5- ازدواج در اسلام مصطفى کاشفى خوانسارى. 6- ازدواج و روابط زن و مرد نجفى یزدى. 7- پیوند دو قلب یا راهنماى ازدواج مهدى پاکزاد. 8- جوانان و ازدواج – زندگى بهتر سید احمد واحدى. 9- همسران برتر، غلامعلى افروز. 10- انتخاب همسر، ابراهیم امینى. از کتابفروشى‏هاى سازمان تبلیغات و یا از مراکز نشر کتب فوق که در تهران نیز شعبه دارند مى‏توانید تهیه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا