سرمایه انسانی چیست

پرسش : سرمایه های انسان چیستند؟
پاسخ : سرمایه های انسان بسیار است. اولین سرمایه انسان سرمایه وجود و حیات و زندگی و استعداد بی نهایت انسان برای رسیدن به کمال و سعادت است که بدون آن هیچ سرمایه دیگری ارزش نمی یابد و انسان از هیچ نعمتی بهره مند نمی گردد. نعمت شناخت خداوند و آشنایی با ذات پاک الهی و ایمان به او و عبادت در پیشگاه مقدس او از بزرگترین سرمایه های انسان است و کم نیستند کسانی که از این سرمایه و نعمت عظیم بی بهره اند بلکه آن را انکار می کنند. حضرت سجاد(ع) در دعای شاکرین از دعاهای پانزده گانه (خمس عشره) به پیشگاه خداوند چنین عرضه می دارد: H}«و من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا و اذنک لنا بدعائک و تنزیهک و تسبیحک؛{H خدایا از بزرگترین نعمت هایی که به ما ارزانی داشته ای جاری شدن یاد و نام تو بر زبان های ما و اجازه دعا و منزه کردن و پاک دانستن توست». گوهر ارزنده عمر و جوانی و نشاط و سلامتی و فراغت و دارایی از سرمایه های گرانقدر هر انسان است و در روایت می خوانیم: H}«اغتنم خمسا قبل خمس: حیاتک قبل موتک و صحتک قبل سقمک و فراغک قبل شغلک و شبابک قبل هرمک و غنائک قبل فقرک؛{H پنچ چیز را قبل از پنچ چیز غنیمت بشمر و قدر بدان: 1- زندگی کردن قبل از مردن، 2- تندرستی پیش از بیماری، 3- فراغت بال قبل از سرگرمی، 4- جوانی قبل از پیری و ثروت و دارایی قبل از تنگدستی و بی چیزی» V} (میزان الحکمه، ج 7، ص 275، حدیث 14974).{V نعمت همسر صالح و شایسته از سرمایه های زندگی انسان است و در روایت آمده است: بعد از نعمت تقوا و خداترسی، انسان مؤمن بهره و نصیبی بهتر از همسر صالح و شایسته ندارد V} (میزان الحکمه، ج 4، ص 288، ح 7893).{V علم آموزی و کسب دانش و ترقی و تکامل در آگاهی و مجهز بودن به ابزاری که برای آموختن لازم است مثل چشم و گوش و قلب و عقل از سرمایه های بی بدیل انسان می باشند.

دکمه بازگشت به بالا