آیا از خدا مرگ خواستن اشکال دارد

پرسش : آیا از خدا مرگ خواستن گناه است؟
پاسخ : در بعضى روایات به ما دستور داده‏اند که هیچ‏گاه از خدا طلب مرگ نکنید بلکه همیشه طلب عمر طولانى که در طاعت و بندگى خدا باشد نمایید. طلب مرگ نمودن از خداوند دلیل‏هاى گوناگون مى‏تواند داشته باشد که اگر منشأ آن ایمان قوى و عشق و محبت وصف ناشدنى نسبت به خداوند باشد به طورى که عاشق تحمل دورى معشوق خویش را ندارد و وصال وى تمام آرزوى او است، این طلب مرگ ممدوح است. اما اگر به دلیل برخورد با مشکلات زندگى و ضعف نفس باشد کارى قبیح و ناپسند است. توضیح این نکته ضروری است که وصال خدا با مرگ حاصل نمی شود، لیکن گاهی محیط زندگی آن قدر پر از آلودگی و گناه است که انسان را از خدا دور نموده و مانع تقرب انسان به خدا می شود. در حقیقت حیات طیبه او را متوقف می کند. در این صورت است که طلب مرگ از خدا به منظور وصال وی آرزوی اتقیاء و اولیاء خواهد بود. مسأله دیگر که باید بدان توجه داشت، شهادت طلبی اولیاء الهی است، چنان که از علی(ع) نقل شده است که پس از جنگ احد و شهادت برخی از اصحاب بزرگوار رسول خدا(ص) به آن حضرت شکوه نمود که مگر شما نفرمودید من هم در راه خدا شهید می شوم، پس چه زمانی توفیق شهادت نصیب من خواهد شد. بدیهی است شهادت غیر از طلب مرگ است، شهادت یعنی سوختن پروانه هنگام طواف دور شمع چه این که انسان عاشق خدا به مثابه آیه 207 سوره بقره که در جریان لیله المبیت و در توصیف و تکریم علی(ع) نازل شد، تمام هستی خود را وقف خدا نموده در اجرای فرمان او جانبازی می کند. در این زمینه مراجعه به کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی ذیل بحث شهادت در راه خدا مناسب است. ایشان حقیقت قتل فی سبیل الله را «انقطاع» از ما سوی الله دانسته، مرتبه بلندی از عشق یاد می کنند.

دکمه بازگشت به بالا