استفاده درست از زمان

پرسش : چرا نمی توانیم از زمان به خوبی استفاده کنیم؟
پاسخ : این موضوع علل و عوامل مختلفى مى‏تواند داشته باشد. گاهى ضعف اراده باعث آن مى‏شود. گاهى عدم وجود برنامه و نداشتن جدول زمان‏بندى شده اوقات شبانه‏روزى، گاهى نداشتن هدف مشخص و معین و گاهى… .اما براى فایق آمدن بر این مشکل: الف) اوقات شبانه‏روزى خود را از لحظه بیدار شدن تا پایان روز و هنگام خواب، تقسیم‏بندى کرده و متناسب با توانایى‏هاى خود برنامه‏اى معین کنید و سعى کنید طى روز به آن عمل کنید و در پایان فعالیت‏ها هنگام رفتن به بستر آن را ارزیابى کنید و اگر موفق بودید خود را تشویق کرده و اگر برنامه‏اى را اجرا نکردید خود را تنبیه کنید. لازم به ذکر است که تمام اوقات را پر کنید و براى استراحت و اوقات فراغت خود نیز برنامه‏اى مشخص، تعیین نمائید. مثلاً ورزش، مطالعه روزنامه، تمیز کردن اتاق و… به طورى که وقت خالى نداشته باشید. ب) در صورتى که اهمال و سستى و به عبارت دیگر ضعف اراده باعث این مشکل شده است با بهره گرفتن از راهکارهاى ارائه شده در صفحه ضمیمه به تقویت اراده خود بپردازید. ج) اوقات و ساعات پرتى که در طول شبانه‏روز مى‏توانید از آن‏ها استفاده کنید شناسایى کرده و به فعالیت مناسب با آن بپردازید.

دکمه بازگشت به بالا