علت غیرت مردان

پرسش : ریشه غیرت در انسان چیست؟
پاسخ : غیرت یکی از صفات و ویژگی های طبیعی انسان است و هر کس به صورت غریزی و فطری از آن برخوردار است از آن رو اهل لغت در ترجمه این واژه گفته اند: غیرت عبارت است از نفرت طبیعی انسان از مشارکت دیگران در چیزی که محبوب او است V} (مجمع البیان، واژه غیرت).{V وجود این صفت باعث آن می شود که آدمی از آنچه را که دوست می دارد و یا وظیفه محافظت از آن بدو سپرده شده است نگاهبانی نماید. در روایات اسلامی آمده است که خدای تعالی دارای صفت غیرت است و انسان های غیور را دوست دارد و به دلیل وجود همین صفت بود که کارهای زشت را حرام نموده است. «قال الصادق(ع): ان الله غیور یحب کل غیور و من غیرته حرم الفواحش» V}(میزان الحکمه، ح 15263). {V در روایتی از رسول خدا(ص) نقل شده است که نسبت به یکی از اصحاب خود فرمود: «سعد غیور است، من از سعد غیورترم و خدای سبحان از من غیورتر است». و در کتاب «علم اخلاق اسلامی» درباره کسانی که از این صفت کمالی برخوردارند آمده است: غیرت نتیجه شجاعت، بزرگی و قوت نفس است. این صفت در حقیقت از صفات و ملکات شریف نفس آدمی است و مردانگی به آن تحقق می یابد، کسی را که صاحب غیرت نیست نمی توان در شمار مردان محسوب نمود V} (علم اخلاق اسلامی، ج 1، ص 324).{V از آنچه تاکنون متذکر شده ایم بر می آید که غیرت در درجه اول ریشه در طبیعت و فطرت آدمی دارد و انسان، غیور آفرینش شده است و درجه دوم این صفت برآیند ملکات اخلاقی بزرگی همچون شجاعت، کرامت و نیرومندی نفس است و مایه اصلی مردانگی در مردان. انواع غیرت عبارت است از: غیرت در دین، غیرت در ناموس، غیرت در اولاد، غیرت در اموال، غیرت نسبت به سرزمین.

دکمه بازگشت به بالا