آیا مال حلال از بین می رود؟

پرسش : آیا مال حلال از بین می رود؟
پاسخ : قرآن شریف جز وجود پاک خداوند، همه چیز را نابود شونده معرفی می کند.V}(کل شی هالک الاوجهه؛ همه چیز جز ذات پاک او فانی می شود. قصص آیه 88){Vمال و منال نیز چون از مصادیق و نمونه های بارز دنیا محسوب می شود هر لحظه در معرض نیست شدن قرار دارد. پایانی و یا اضمحلال مادیات به تنهایی و به خودی خود قابل توجه نیستند، بلکه نحوه برخورد با این مسأله است که آن را ارزشمند یا فساد انگیز می سازند. برای نمونه از آموزه های دینی به دست می آید که انسان در ظرف دنیا، به برخورداری و عدم برخورداری امتحان می شود. قرآن کریم به صراحت و با تاکید می فرماید که مال و اولاد شما جنبه امتحان دارد و خداوند شما را با گرسنگی ،ترس ،ضرر و نقصان در مال و جان می آزماید و آنها را که در این موارد شکیبایی ورزند بشارت نیکو می دهد. در موقعیت دیگری می فرماید :آنها که مصیبت می بینند ،اگر بر مرام توحید باقی بمانند و از مدار حق و حقیقت خارج نشوند مشمول رحمت و هدایت خداوند می گردند.V}(سوره بقره آیات 155و156){Vپس طبق قوانین الهی شکیبایی مردم به بوته امتحان گذاشته می شود. وسیله امتحان نیز ظهور یا افول مادیات قرار داده شده است. به این معنی که فرد در یک مرحله زمانی و مکانی ،برخوردار است در مرحله دیگری کم برخوردار و در مرحله دیگر بی نصیب. کیفیت رفتار و سلوک شخص بعد از این حوادث و جریانات ،سرنوشت و تقدیر او را در دنیا و آخرت رقم خواهد زد. اگر در مقابل آنچه از دست می دهد صبور و باوقار باشد بنا بر سنت های الهی صد چندان بهره خواهد برد و اگر جزع و فزع کند ،در واقع وسیله هلاکت جسم و روح خود را فراهم آورده است. P}تکلف گر نباشد خوش توان زیست{E} تعلق گر نباشد خوش توان مرد{P در مقابل اگر نعمتی به او رو می آورد و به شکرانه نعمت ،آن را در راه صحیح به کار گیرد، به پاس این شکر و این رفتار شایسته بهره مندی اش افزوده خواهد شد. چنانچه می فرماید:«لئن شکرتم لازیدنکم » V}(سوره ابراهیم آیه 7){Vاگر شکر گذاری کنید نعمت خود را بر شما خواهم افزود. قرآن کریم در طی تبیین یکی از ویژگیهای خوب مومن ،مردم جامعه را این گونه تربیت می کند که در او حالت برخورداری یا عدم برخورداری از نعمت های دنیایی ،متعادل و متوازن باشند.به این معنی که با اعطای نعمت از جانب خداوند فرحناک و غفلت زده نشوند و از سوی دیگر اگر با سلب یا منع نعمتی روبرو گردیدند ،اعتراض و شکایت نکنند بلکه تسلیم خواست خداوند باشند. در همین رابطه یکی از مفاهیم و مراحل مهم اخلاق و عرفان تجلی پیدا می کند که «زهد» نامیده می شود. وقتی از معصوم پرسیده شد معنی زهد چیست فرمود: بین دو کلمه «لکیلا تاسو علی مافاتکم ولاتفرحوا بما اتاکم»V}(سوره حدید، آیات 22و23 برای آنچه از دست داده اید تاسف نخورید ،و به آنچه به شما داده دلبسته نشوید.){V قرار دارد.یعنی با تحقق مفهوم و معنی ،زهد شکل می گیرد. مطلب دیگری که باید به بحث افزوده شود این است که اگر در زندگی دنیا ،حق فردی توسط دیگران غصب شده ،تنها برخورداری و بهره مندی او در این برهه از زمان و مکان قطع شده است. او وظیفه دارد برای احقاق حق خود بکوشدو آنچه را از کف داده باز ستاند اما اگر نتوانست خداوند به ازای این سلب «برخورداری» وی را در برزخ و قیامت از فضل و کرم خود بهره مند خواهد ساخت. اولین اقدام ترتیبی می دهد که مظلوم ،بر غاصب مال مستولی و حاکم شود و حتی او را گرو بگیرد. پس می توانیم بگوییم مادیات در معرض امتحان خداوند قرار دارند و کیفیت رفتار با نعمت های دنیایی می تواند تاثیر مستقیمی در برخورداری یا عدم برخورداری از آنها، داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا