انس داشتن با سکوت

پرسش : تا چقدر با سکوت انس داشته باشیم؟
پاسخ : اگر سخن شما موجب افزایش دانش یا ارائه راهنمایی و راه صحیح برای دیگری است و یا تأثیرات خاص روحى روانى را به دنبال دارد، نه تنها بد نیست، بلکه لازم و ضرورى است، چه بسا با یک کلمه و یا چند دقیقه سخن گفتن فردی یا افرادی را نجات دهید، بنابراین اگر امر دائر باشد بین این که انسان سخن بى‏فایده و بى‏تأثیر بگوید و عمر خود را با سخنان بیهوده تلف کند یا خاموش باشد، یقینا خاموشی و سکوت بهتر است ولى در مقایسه با سخن مؤثر و ثمربخش یقینا سخن گفتن بهتر و گاه ضروری است. البته جهت تقویت روحیه معنوی و تمرکز در یاد خدا در غیر موارد ضروری سکوت بهترین ابزار و مونس است.

دکمه بازگشت به بالا