استفاده از چه عطرهای حلال و حرام است؟

پرسش : استفاده از چه عطرهایی حلال و حرام است (امروزه عطرها و ادکلن هایی در بازار وجود دارد) اگر حرام یا حلال است علتش چیست؟
پاسخ : استفاده از تمام عطرها و ادکلن ها از حیث این که عطر یا ادکلن و مایع خوشبو کننده می باشند جائز است، اما هرگاه عطر یا ادکلن یا هر مایع بد یا خوشبو با چیز نجسی مانند الکل مست کننده آن عطر یا ادکلن نجس شده استفاده از آن جایز نیست. با وجود این اگر معلوم نباشد که آن عطرها و ادکلن ها از چیز نجسی (مانند الکلی که در اصل مایع و مست کننده است) ساخته شده یا نه استفاده از آن ها اشکالی ندارد و نسبت به خرید و فروش آنها نیز همین قدر که از بازار مسلمانان و دست مسلمان خریده شود محکوم به طهارت و حلیت است. بنابراین ملاک مخلوط بودن عطر یا ادکلن با مایع نجسی مانند الکل مست کننده است. فلسفه یا حکمت منع و عدم جواز استفاده از چنین عطر یا ادکلن ها به ضرر ها و آثار زیان بار مواد الکلی بر می گردد. گذشته از آسیب جسمی چنین موادی، از جهت روحی نیز این مواد زیان بار است، بلکه حتی اگر از جهت جسمی ضرری نداشته باشد از آن جهت که این ها (مواد الکلی) دام های شیطانی است که اصلا نباید به آن نزدیک شد، از این رو نه تنها خوردن آن حرام است، بلکه بوئیدن و استفاده از آن ها به عنوان عطر که زمینه عادی شدن ارتباط با چنین موادی را فراهم می کند نیز حرام است.

دکمه بازگشت به بالا