چرا اهل سنت موقع نماز دست را روی هم میگذارند؟

پرسش : دلیل اینکه اهل سنت موقع نماز دستها را روی هم می گذارند چیست؟ شیعه این را یکی از مبطلات نماز می داند؟
پاسخ : مسأله دست بسته نماز خواندن بعد از پیامبر اکرم بدعت شده است . در متون اهل سنت آمده است : »ابو حمید ساعدی صحابی بزرگ برای گروهی از صحابه که در میان آنان ابو هریره دوسی , سهل ساعدی ابو السید ساعدی , ابو قتاده , حارث بن ربعی و محمد بن مسلمه نیز حضور داشتند کیفیت انجام نماز را از رسول خدا(ص ) حکایت کرد و نیز از مستحبات ریز و درشت آن نام برد ولی از چنین عملی دست روی دست نهادن در نماز سخن به میان نیاورده «, V}(سنن بیهقی , ج 2 – سنن ابوداود, ج 1, باب افتتاح الصلاه , ح 70 و 736 – سنن ترمذی , ج 2, ص 98, باب صفت الصلاه ).{V اگر شیوه پیامبر اکرم (ص ) ولو احیانا” چنین بود او یادآور می شد و یا حاضران تذکر می دادند. مشابه حدیث ابوحمید ساعدی از زبان امام صادق (ع ) به وسیله حماد بن عیسی نیز در کتاب های شیعه نقل شده است. V}(وسائل الشیعه , ج 5, ابواب افعال الصلاه , باب 1, ح 1 و 2, چاپ آل البیت).{V بیهقی از محدثان برجسته اهل سنت در سنن خود میگوید: از حدیث سهل بن سعد استفاده می شود که دست بسته نماز خواندن بعد از پیامبر به وجود آمده است , چون حدیث می گوید: H}«کان الناس یؤمرون؛{H به مردم دستور می دادند». در حالی که اگر این کار از پیامبر بود, آن را به پیامبر نسبت می داد. V}(سنن بیهقی , ج 2, ص 28).{V در فقه امامیه (مذهب جعفری ) نمازگزاردن به صورت دست بسته بدعت و حرام است . امیرمؤمنان علی (ع ) می فرماید: H}»لایجمع المسلم یدیه فی الصلاه و هو قائم بین یدی الله یشبه باهل الکفر من المجوس؛{H نمازگزار دست های خودرا در حالی که در برابر خدا ایستاده است روی هم قرار ندهد که با این عمل شیوه مجوسیان کافر را حکایت می کند». V}(وسائل الشیعه , ج 4, باب 15 از ابواب قواطع نماز حدیث 7 – منشور عقاید امامیه , جعفر سبحانی , انتشارات مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق , ص 279 و 280).{V دست بسته نماز خواندن از زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب به دستور ایشان بدعت شده است . گفتنی است که همه فرقه های اهل سنت دست بسته نماز نمی خوانند; همانند مالکی ها …. و این از اموری است که از زمان خلیفه دوم مرسوم شده و ما آن را بدعت و حرام می دانیم . مسلما رسول خدا(ص ) و امیرالمومنین با دست باز نماز می خواندند و باید توجه داشت آنهایی هم که با دست بسته نماز می خوانند آن را مستحب می دانند. در این مورد به کتاب »بحثهایی از فقه تطبیقی « آقایان پیشوایی و گودرزی مراجعه فرمائید. چاپ : توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج.

دکمه بازگشت به بالا