پیام های عاشورا

پرسش : پیامهای عاشورا چه بوده است؟
پاسخ : پیام‏هاى عاشورا چنان وسیع و گسترده است که نمى‏توان از آن فهرست کاملى داد. بویژه آنکه باگذشت زمان و کاوش هرچه بیشتر و عمیق‏تر و تحلیل دقیق آن روزنه‏هاى جدیدى گشوده و رازهاى نهفته‏اى برملا مى‏شود. اما برخى از کلیات آن دروس عبارتند از: 1- اصالت دادن به حق در حیات اجتماعى و باطل ستیزى (الا ترون ان الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهى عنه). 2- تقدم حفظ اسلام بر حفظ جان (ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلى فیاسیوف خذینى). 3- شهامت شجاعت ایثار آزادگى نترسیدن از قدرت‏هاى ظاهرى. مرگ آرى ننگ هرگز (الموت اولى من رکوب العار) نخست فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگى ننگین است نه ظلم کن به کسى نى به زیرظلم برو که این مرام حسین است و منطق دین است. 4- درایت تدبیر موقعیت شناسى. 5- مبارزه با علت‏ها (که علت العلل مفاسد اجتماعى حکومت‏هاى طاغوتى‏اند) به جاى پرداختن به معلول. 6- مهربانى عطوفت و وفادارى در نیروهاى داخلى (قضیه حضرت ابوالفضل). 7- بزرگوارى و کرامت حتى در برخورد با دشمن (آب دادن به حر و نیروهایش). 8- نقش ارشادى داشتن در همه جا حتى در برابر دشمن در میدان جنگ (سخنرانى‏هاى امام حسین). 9- امکان اصلاح و بازگشت در همه حال (توبه حر). 10- نقش فعال و سازنده زن (مادر وهب و نقش زینب). 11- اهمیت نماز به ابوثمامه فرمودند: «جعلک الله من المصلین». 12- تصویر زیباى عواطف انسانى (امام بر بالین شهیدان). 13- فرماندهى صحیح تاکتیک‏هاى پیشرفته نظامى (خندق کندن پشت خیمه در اختفا و استتار کامل). 14- هماهنگى نیروها. 15- عدم توجه به کمبودها و اهمیت ندادن به آنها. 16- غیرت و فتوت (بازگشتن از نهر زمان حمله دشمن به خیمه‏ها). 17- مروت و جوانمردى (آغازگر جنگ نبودن). P}در شجاعت شیر ربانیستى{E}در مروت خود که داند کیستى{P و دهها و صدها درس دیگر.

دکمه بازگشت به بالا