بهترین صدقه چیست؟

پرسش : بهترین صدقه چیست؟
پاسخ : در روایات اسلامی برای «صدقه» توسعه و گستردگی عجیبی قایل شده اند و معنای آن را از حدود تنگ و کوچکی که در ذهن ماست بسیار فراتر برده اند. در روایت می خوانیم:H}«کل معروف صدقه؛{H هر کار نیک و پسندیده ای صدقه است»V}(میزان الحکمه، ج 5، ص 324، ح 10375، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362).{V از بعضی روایات به دست می آید که صدقه تنها کمک به فقیر نمی باشد بلکه انجام کار خیر و نیکی در مورد افراد ثروتمند نیز صدقه شمرده شده است مثل حدیث: H}«کل معروف صدقه الی غنی او فقیر»{H؛V} (همان، ح 10376).{V در بعضی روایات آموختن علم و دانشی که موجب رشد و هدایت کسی گردد صدقه به حساب آمده است V}(همان،ح 10378).{V در برخی روایات ایجاد تفاهم و آشتی میان دو نفر و اصلاح بین آنها را از صدقه شمرده اندV}(همان، ح 10379).{V و نیز کلام خوب و مفید و پاکیزه و هر گامی که به طرف نماز برداشته شود صدقه استV} (همان، ح 10380).{V و حتی لبخند و تبسم در چهره برادر دینی و امر به معروف و نهی از منکر و راهنمایی فرد گمشده و برداشتن سنگ و خار و استخوان تیر از سر راه مردم صدقه شمرده شده استV} (همان، ح 10383).{V و عجیب این است که لازم نیست انسان کاری انجام دهد تا صدقه به شمار آید بلکه گاهی ترک برخی کارها و انجام ندادن آن صدقه محسوب می گردد، چنانچه در روایت آمده است: زبانت را نگه دار، که این صدقه ای بر خودت می باشدV} (همان، ص 326، ح 10387).{V و نیز در روایتی ترک شر و بدی صدقه به شمار آمده استV} (همان، ح 10388).{V اما در مورد بهترین صدقه باید گفت در روایات اسلامی امور مختلفی به عنوان بهترین صدقه معرفی شده است مثلا: 1- بهترین صدقه آن است که انسان در حال صحت و سلامت و در عین علاقمندی به چیزی آن را صدقه دهدV}(همان، ح 10389).{V 2- بهترین صدقه آن است که از طرف فردی که خود تنگدست است در پنهانی به فقیر داده شودV}(همان، ص 327، ح 10395) {V 3- بهترین صدقه، صدقه زبان است که با آن خون ها حفظ شود و امور ناگوار دفع گردد و نفعی به برادر مسلمان برسدV} (همان، ح 10396).{V 4- بهترین صدقه آن است که مسلمانی علمی را بیاموزد سپس آن را به برادر مسلمانش یاد دهدV} (همان، ص 328، ح 10399).{V 5- بهترین صدقه، حرف خوب استV}(همان، ح 10401).{V 6- بهترین صدقه، صدقه بر بستگانی است که با انسان دشمنی می ورزندV}(همان، ح 10402).{V 7- بهترین صدقه، صدقه بر اسیری است که چشمانش از گرسنگی بی فروغ و سبز گشته استV}(همان، ح 10403).{V 8- کمک به ضعیف از برترین صدقات استV} (همان، ح 10404).{V 9- برترین صدقه، خنک کردن و سیراب کردن جگر سوزان استV}(همان، ح 10405).{V 10- برترین صدقه، صدقه در ماه مبارک رمضان استV}(همان، ح 10407).{V البته این روایات هیچ گونه تعارضی با هم ندارند و هر کدام متناسب با شرایط و وضع موجود، بهترین صدقه به شمار می آیند و به عبارت دیگر بهترین صدقه بودن عملی از جهتی خاص و شرایطی مخصوص، منافاتی با بهترین صدقه بودن عمل دیگری از جهتی دیگر و در شرایط خاص خود ندارد و هر کس به هر کدام عمل نماید، بهترین صدقه را انجام داده و بهترین پاداش را نیز دریافت خواهد کرد. انشاءالله.

دکمه بازگشت به بالا