روش صحیح طرح تکریم

پرسش : روش صحیح طرح تکریم (برخورد سازنده) با ارباب رجوع را بیان فرمایید؟
پاسخ : 1- حرمت نهادن به شخصیت افراد: هر کس با هر جایگاه اجتماعی یا اقتصادی و… باشند از این رو رفتار برابر و بی توقع و چشمداشت به همه ارباب رجوع ها شایسته است. البته رفتار برابر مانع احترام بیشتر و در نظر گرفتن شخصیت افرادی که از شایستگی های اخلاقی و علمی و روحی برخوردارند نخواهد بود. 2- تلاش در جهت پاسخ گویی و انجام خواسته های مشروع و گره گشایی از آنان برای اهتمام به این امر توجه شما را به چند روایت ذیل جلب می کنیم: الف) پیامبر خدا(ص): کسی که برای کمک به برادر (دینی) خود و سود رساندن به او اقدام کند پاداش مجاهدان در راه خدا را خواهد داشت V}(ثواب الاعمال، ص 340، ح 1){V ب ) امام صادق(ع): کسی که در راه برطرف ساختن نیاز برادر (دینی) خود قدم بردارد مانند کسی است که سعی میان صفا و مروه به جای می آورد V} (تحف العقول، ص 303){V ج ) امام صادق(ع) هر کس که در راه برآوردن نیاز و حاجت برادر مؤمنش گام بردارد (همین که در این مسیر تلاش می کند تعبیر روایت این است: H}« من مشی فی حاجه اخیه المؤمن»{H و از این کار ثواب الهی را بجوید، خدای عز وجل به پاداش این کار برایش ثواب یک حج و یک عمره پذیرفته شده و روزه دو ماه حرام با اعتکاف این دو ماه در مسجدالحرام بنویسد و هر کس به نیت روا ساختن حاجت او قدم بردارد اما موفق به این کار نشود خداوند به پاداش آن ثواب یک حج پذیرفته شده را منظور دارد. پس در کار خیر شوق نشان دهید V}(اصول کافی، ج 2، ص 194، ح 9 و ص 195، حدیث 10){V حضرت عیسی(ع) می فرماید: خداوند وجود مرا مبارک (با برکت) قرار داده زیرا سودمند و خیر رسان به دیگران هستم V} (اصول کافی، ج 2، ص 199، ح 10){V 3- مدارا و حلم و شکیبایی: بسیاری از مراجعین خسته و احیانا وامانده از برخی جهات هستند، از این رو احیانا در گفتار تندی و خشونت می نمایند باید با آنها مدارا نمود و در صورت لزوم و وجود مقتضی به نحو مناسب آنها را توجیه نمود. 4- اهتمام و اشتیاق در ارجاع به جایگاه، شخص یا سازمان دیگری که مناسب برای حل معضل و انجام خواسته ارباب رجوع باشد، در صورتی که شما خود متصدی آن کار نباشید. 5- سرعت در انجام کار و معطل نماندن پاسخ گویی در گیر و دار بوروکراسی اداری و نیز رعایت اتقان و کیفیت کار به نحوی که نیاز مجدد به پیگیری کار و آغاز دوباره مراحل قبل نباشد. 6- انجام کار را وظیفه خود بدانیم و نه به عنوان یک منتی بر ارباب رجوع. ما در قبال حقوق و مزایایی که از سازمان مربوطه دریافت می کنیم، موظف به ارائه خدمات مناسب و شایسته به ارباب جروع هستیم، فلسفه وجودی ادارات و نهادها و سازمان ها خدمت رسانی و خدمتگزاری است.

دکمه بازگشت به بالا