چگونه به دیگران دلگرمی دهیم؟

پرسش : برای دلگرمی دادن به دیگران بهتر است از چه مطالبی استفاده کنیم؟
پاسخ : دلگرمی دادن به افراد متناسب با نوع مشکل و روحیات و نوع نگرش و باور آن فرد می باشد و باید به هر کس نوعی دلگرمی بخشید. ولی به طور کلی رهنمودهای ذیل می تواند برای همه مفید باشد: 1- ایجاد ارتباط عمیق با فرد و محرم اسرار او شدن و مورد اعتماد او قرار گرفتن برای کشف روحیات و ابعاد مشکل او. 2- پی بردن به نقاط ضعف و قوت او و انگشت گذاشتن بر نقاط قوت و یادآوری این نقاط قوت به آن فرد. 3- امید بخشیدن به او و کوچک شمردن این مشکل در برابر توانایی ها و نیروهای درونی او. 4- بیان سرگذشت و مشکلات کسانی که بیش از این فرد به سختی و مشکل گرفتار شده بودند ولی با اراده قوی و کوشش خود را از آن رها کردند و بر آن مشکلات چیره شدند. 5- بیان فلسفه گرفتاری ها و مشکلات و تأثیر عمیق و سازنده آن در روح و روان و زندگی انسان. 6- معرفی کتاب هایی که درا ین مورد مفید و ثمربخش است.

دکمه بازگشت به بالا