تاثیر استغفار ما برای مردگان

پرسش : آیا کسی که می گوید خدایا فلانی را رحمت کن خداوند مرده را می بخشد؟
پاسخ : به طور کلی از روایات فراوانی استفاده می شود که خیرات و قرآن خواندن و دعا و طلب بخشش برای مردگان نافع و سودمند است و در روایات این گونه اعمال هدایایی برای مردگان شمرده شده که باعث شادی و گشایش در کار آنان می شود و چه بسا اگر اعمال بدی داشته اند، این صدقات و دعاها و کارهای خیر باعث کم شدن عذاب و یا برطرف شدن آن از مردگان گردد. البته کیفیت و کمیت این مطلب بر ما روشن نمی باشد ولی این مقدار مسلم است که این گونه اعمال حتما به حال آنان سودمند است. اگر کسی بگوید: «خدایا فلانی را رحمت کن» این همان دعا و طلب بخشش برای مرده است که روایات بر آن تأکید کرده اند و روش و برنامه عملی اولیای الهی نیز همین بوده که برای گذشتگان از اهل اسلام و ایمان دعا و طلب بخشش می کرده اند و به پیروان و شیعیان خود نیز چنین سفارشی کرده اند و بدون شک این دعا به حال آن مرده نافع است ولی آیا باعث بخشودگی او به طور کلی می شود یا نه، این بستگی به نوع اعمال آن مرده و میزان لطف و رحمت الهی دارد و ما در مقامی نمی باشیم که به طور قطعی بگوییم باعث آمرزش حتمی او می شود.

دکمه بازگشت به بالا