چگونه به مرجع تقلید اعتماد کنم؟

پرسش : توضیح المسائل با عقل من جور در نمی آید. چگونه و به چه دلیل باید به مرجع تقلید اعتماد کرد؟ چگونه مرجع اعلم را باید انتخاب کرد؟
پاسخ : باید توجه داشت: 1- احکام شرعى یا مطابق نص صریح آیات قرآن و سخن معصومین است و یا با استفاده از قواعد علمى استنباط شده است. 2- از آنجا که خداى متعال و معصومان(ع) علاوه بر مصالح جسمى، روحى، اجتماعى و به طور خلاصه دنیوى و آخرتى را در نظر دارند، با اطمینان مى‏توان نتیجه گرفت که دستورات آنان در بلندمدت به نفع افراد و جوامع بشرى است، لذا اگرچه برخى موارد، از نظر عقلى براى ما قابل هضم نیست ولى مى‏توانیم با اطمینان به آن‏ها عمل کنیم. استنباط احکام شرعى از طرف علما و فقهاء از آنجا که به عنوان کارشناس برتر در مسایل فقهى مطرح‏اند، ضریب اطمینان ما را نسبت به دیگرانى که از جهت علمى در سطح پایین‏ترى مى‏باشند، بیشتر خواهد کرد و عمل به نظرات آنان از نظر عقلى سزاوارتر مى‏باشد.

دکمه بازگشت به بالا