کرامت چیست ؟

پرسش : کرامت چیست و یک نمونه را که مربوط به جهان آخرت است را توضیح دهید؟
پاسخ : کرامت کار خارق عادتى است که از پیامبر یا امام یا یکى از اولیاى الهى و انسان‏هاى پاک و باتقوا سرمى‏زند و دلیل برداشتن مقام الهى است. اگر این عمل خارق عادت همراه با ادعاى نبوت باشد دلیل بر پیامبرى شخص است و اگر همراه با ادعاى امامت باشد، دلیل بر امامت است و اگر با هیچ‏ کدام از این ادعاها همراه نبود، نشانه لطفى است که خداوند به این بندگان شایسته‏اش کرده و البته خداوند این لطف را به کسانى مى‏کند که از آن سوء استفاده نکنند. مثلاً عمل عجیب و خارق عادتى که آصف برخیا (وزیر حضرت سلیمان(ع« انجام داد و در یک چشم به هم زدن، تخت عظیم سلطنتى بلقیس را در جلو حضرت سلیمان(ع) حاضر کرد. نمونه‏اى از کرامت مردان خداست (داستان آن در سوره نمل آمده است). و خبر دادن از اسرار و امور پنهان و درون و ضمایر مردم و رفتن بر روى آب و نمونه‏هایى از کرامت مى‏باشند البته اولیاى الهى و عارفان بالله به طور کلى جز در مواردى که مورد رضاى خداوند است و براى اظهار قدرت الهى و اتمام حجت کردن ضرورت دارد، از اظهار کرامات دورى مى‏کردند و به کرامت خود توجهى نمى‏کردند چون در نزد آنها نظام آفرینش و عجایب آن خود بالاترین کرامت است و اظهار کرامت در برابر این کرامت الهى را نوع بى‏ادبى به حساب مى‏آوردند و در مورد اظهار کرامات از مکر و فریب نفس مى‏ترسیدند چون توجه به هر چیزى غیرخدا را نوعى شرک تلقى مى‏کردند. قسمت دوم پرسش که مربوط به نمونه‏اى از کرامت در جهان آخرت است، چندان روشن و شفاف نیست. اگر منظورتان این است که آیا در آخرت نیز کرامات ظهور پیدا مى‏کند باید گفت، هدف از معجزات و کرامات از طرف مردان خدا، ارشاد وهدایت انسان‏ها و زدودن شک از فضاى سینه آنها و نشان دادن گوشه‏اى از قدرت و عظمت الهى بوده و با این کار مى‏خواستند بر انسان اتمام حجت نمایند تا عذرى در ایمان نیاوردن و گمراهى برایشان باقى نماند و این امر و هدف مربوط به دنیاست نه آخرت. و اگر منظور این باشد که کرامتى که در دنیا انجام گرفته ولى در مورد امور آخرتى است باید گفت، در این مورد نمونه‏هاى زیادى داریم. مثل کنار رفتن پرده از جلو چشم فردى که به امام سجاد(ع) عرض کرد، امسال حاجى زیاد است و با کنار رفتن پرده و باز شدن چشم حقیقت بین آن فرد، تعداد زیادى از مردم را که مشغول طواف به دور خانه خدا بودند به شکل حیوانات مختلف دید و تنها تعداد کمى را به شکل انسان. و یا در مواردى با تصرف و اعمال قدرت امام(ع) چشم برزخ بین عده‏اى باز شده و بهشت و جهنم برزخى را دیده‏اند [در این باره مى‏توانید به کتاب معاد و داستان‏هاى شگفت شهید دستغیب شیرازى به کتاب معادشناسى علامه تهرانى و نیز کتاب نشان از بى‏نشان‏ها که شرح زندگانى مرحوم حسنعلى نخودکى است مراجعه نمایید].

دکمه بازگشت به بالا