چگونه از مراسم عروسی ها مبتذل جلوگیری کنیم؟

پرسش : تکلیف ما در جلوگیری از مراسم عروسی ها که به ابتذال کشیده می شود چیست؟
پاسخ : آن گونه که شما بیان داشتید عمل اهالى روستا مصداق منکر است، امّا باید دید در این جا وظیفه شما به عنوان یک فرد مسلمان چیست؟ قبل از آن باید چند مسأله را مدّ نظر قرار داد: 1. از قرار معلوم عمل مذکور براى اهالى به شکل یک عادت و سنت درآمده است و این باعث مشکل و پیچیده‏تر شدن نهى از منکر مى‏شود. 2. ممکن است در میان اهالى کسانى باشند که به زشتى و حرمت عمل خویش آگاه نباشند. در این صورت جاى ارشاد و راهنمایى است، نه نهى از منکر. 3. امر به معروف و نهى از منکر داراى شرایطى است که مهم‏ترین آن عدم ترتب مفسده و ضرر بالاتر از منکر مى‏باشد. یعنى اگر ضرر و فسادى که ممکن است متوجه ما و سایر افراد شود، بیش از منفعت نهى از منکر باشد، نباید بدان اقدام کرد. از شرایط دیگر احتمال اثر مى‏باشد. لذا با فقدان چنین احتمالى نهى از منکر واجب نیست. 4. صرف فقدان شرایط وجوب نهى از منکر را ساقط نمى‏کند، بلکه فوریت آن را از بین برده و افراد مکلّف به ایجاد و تحصیل شرایط مى‏باشند. یعنى باید راه‏هاى مؤثر و بدون ضرر و مفسده را یافته از آن طریق عمل کنند. 5. اگر نهى از منکر مستلزم دخالت عملى باشد، این دیگر وظیفه حکومت است و دخالت افراد جایز نیست. با توجه به موارد فوق به نظر مى‏رسد شما باید با فرهنگ‏سازى و از طریق تبیین ضررهاى عمل مذکور از راه مناسب مانند تذکرات جمعى یا تذکر افراد مسنّ و صاحب نفوذ آن هم در موقعیت‏هاى مناسب اقدام کنید. به عنوان مثال در خود مجالس عروسى که افراد گرم این عمل هستند، فضا براى نهى از منکر به احتمال زیاد مناسب نباشد. تذکر وعاظ و روحانیون در ایام و اوقات مناسب مانند ماه رمضان، محرم و مجالس یادبود براى اموات اهالى احتمالاً داراى اثر باشد. از آن چه گفتیم روشن شد که شما و هر فرد آگاه ضمن آن که مکلّف به نهى از منکر هستید و باید سعى در ایجاد شرایط تأثیر آن داشته باشید، جداً از دخالت عملى بپرهیزید و در صورت لزوم نهى از منکر عملى در این امور را حتماً به نیروهاى مسؤول نظیر نیروى انتظامى بسپارید.

دکمه بازگشت به بالا