اقسام گناهان

پرسش : اقسام گناهان را توضیح دهید.
پاسخ : گناه تقسیم‏بندى گوناگونى دارد، مانند تقسیم به کبیره و صغیره یا تقسیم به علنى بودن و مخفى بودن و مانند آن. یکى از تقسیمات مهم گناه، تقسیم آن به گناهان جوارحى و جوانحى است. گناهان جوارحى عبارت است از: گناهان چشمى، مانند نگاه به نامحرم، گناهان زبانى؛ مانند دروغ، گناهان گوش مانند شنیدن موسیقى حرام، گناهان دست؛ مانند قتل نفس، گناهان پا؛ مانند رفتن به سمت گناه، گناهان شکم؛ مانند حرام خوارى، گناهان فرج؛ مانند زنا و امثال آن. گناهان جوانحى که توسط شئون نفس و باطن انسان انجام مى‏شوند، ابتدا به دو قسم عقلى (فکرى) و قلبى تقسیم مى‏گردند. گناهان قلبى خود داراى اقسامى است. اقسام گناهان قلبى عبارتند از: 1. گناهان اعتقادى مانند شرک و کفر 2. گناهان اخلاقى داراى حرمت شرعى؛ مانند سوء ظن و یأس از رحمت خدا 3. گناهان اخلاقى‏اى که حرمت شرعى ندارند؛ مانند حسد، عجب، کبر و مانند آن. عمده‏ترین گناه عقلى انسان نیز شک است.

دکمه بازگشت به بالا