چرا اسلام برده داری را منع نکرد؟

پرسش : آیا اسلامی که عقاید زشتی مانند دفن دختران را طرد می کرد ،نمی توانست برده داری هم را حذف کند؟
پاسخ : واقعیت آن است که موضوع برده‏دارى با زشتى و بى‏عدالتى زنده به گور کردن دختران و بطلان بت‏پرستى کاملاً متفاوت است زیرا بردگان کسانى بودند که در جنگ شرکت مى‏کردند وبعد از اسارت، آنان از مجازات مرگ نجات مى‏یافتند اما به بردگى گرفته مى‏شدند و این یک لطفى بود که نسبت به لشکریان فریب‏خورده دشمن انجام مى‏پذیرفت. اما آن چه زشت بود روابط ناسالم و تضییع حقوق بردگان بود. پس از ظهور اسلام بردگى به عنوان نجات فریب‏خوردگان از کشته‏شدن پذیرفته شد. اما براى اصلاح روابط با بردگان و زمینه‏سازى براى رشد و آزادگى آنان برنامه‏هاى متعددى لحاظ شد که به بهانه‏هاى مختلف آزاد مى‏شدند.

دکمه بازگشت به بالا